Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ξάνθης

Κατάρτιση διμηνιαίου προγραμματισμού ελέγχου των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των κέντρων αποθήκευσης και διανομής για το έτος 2021

Θέμα: Κατάρτιση διμηνιαίου προγραμματισμού ελέγχου των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018), καθώς και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018) για το έτος 2021. ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.)». 3. Την Απόφαση με αριθ. 1327/30-3-2016 (ΦΕΚ 1026/Β/13-04-2016) του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας». 4. Την Απόφαση με αριθμ. Δ.Δ. 1381/20.05.2011 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες της Π.Ε. Ξάνθης». 5. Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 6. Το Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το N. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/08.10.2014) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 9. Την Υ.Α. με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β΄/03.02.2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση». 10. Την Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018). «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του Ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και λοιπών συναφών θεμάτων». 11. Την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ. 14476/160/21.01.2021 της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης «Επιτόπιος έλεγχος των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) καθώς και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018) για το έτος 2021». 12. Την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ. 14592/164/21.01.2021 της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την επιλογή με τυχαία κλήρωση μεταποιητικών επιχειρήσεων και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, στις οποίες θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους για το έτος 2021». Αποφασίζουμε 1. Ορίζουμε τον Μαυρίδη Σπυρίδωνα, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Κυριακίδη, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, υπαλλήλους του Τμήματος χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, αρμόδιους για την κατάρτιση του διμηνιαίου προγραμματισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) καθώς και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018) για το έτος 2021. 2. Την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε διμήνου, αρχής γενομένης από το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 θα συντάσσεται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο θα καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι γνωστοποιήσεις που κατατέθηκαν μέσα στο δίμηνο αναφοράς, με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλλου. Με βάση τον αριθμό των επιχειρήσεων που πρέπει να ελεγχθούν (σχετικό 11), θα καταρτίζεται ο σχετικός διμηνιαίος προγραμματισμός με τις ημερομηνίες ελέγχων και το πλήθος των ελέγχων, με ελάχιστο αριθμό τη μία επιχείρηση ανά ημερομηνία ελέγχου. 3. Ο διμηνιαίος προγραμματισμός ελέγχων και ο Ειδικός Κατάλογος θα εγκρίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ξάνθης και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανάπτυξης και θα κοινοποιείται στην τριμελή επιτροπή διενέργειας της κλήρωσης (σχετικό 12). Η κλήρωση θα γίνεται μια μέρα πριν από κάθε ημερομηνία ελέγχου και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο 412 της Δ/νσης Ανάπτυξης. 4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 21.01.2021 και μέχρι την 31.12.2021. 5. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (http://www.pamth.gov.gr).

Διαβάστηκε 207 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 14:24

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή