Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ξάνθης

Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή με τυχαία κλήρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των κέντρων αποθήκευσης και διανομής, όπου θα διενεργηθεί έλεγχος για το έτος 2021

Θέμα: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την επιλογή με τυχαία κλήρωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, στις οποίες θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους για το έτος 2021. ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.)». 3. Την Απόφαση με αριθ. 1327/30-3-2016 (ΦΕΚ 1026/Β/13-04-2016) του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας». 4. Την Απόφαση με αριθμ. Δ.Δ. 1381/20.05.2011 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες της Π.Ε. Ξάνθης». 5. Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 6. Το Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το N. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/08.10.2014) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 9. Την Υ.Α. με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β΄/03.02.2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση». 10. Την Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018). «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του Ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και λοιπών συναφών θεμάτων». 11. Την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ. 14476/160/21.01.2021 της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης «Επιτόπιος έλεγχος των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) καθώς και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018) για το έτος 2021» . Αποφασίζουμε 1. Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης: α. Σοφία Χαραλαμπίδου ως Πρόεδρο, Προϊσταμένη του Τμήματος Επαγγέλματος / Παναγιώτα Βρυώνη ως αναπληρώτρια, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού. β. Κλέαρχο Σαραντίδη ως μέλος, Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης / Οδυσσέα Μπογιατζή ως αναπληρωτή, υπάλληλο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού. γ. Μαρία Παπαϊωάννου ως μέλος, υπάλληλο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης / Μαρία Μουσικάκη ως αναπληρώτρια, υπάλληλο του Τμήματος Επαγγέλματος. 2. Αντικείμενο της παραπάνω επιτροπής είναι η επιλογή με τυχαία κλήρωση της σειράς των επιχειρήσεων στις οποίες θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος και αφορά στις μεταποιητικές επιχειρήσεις του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) καθώς και στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018), σε κάθε δίμηνο, αρχής γενομένης από το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021. 3. Στο τέλος κάθε διμήνου θα συντάσσεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης διμηνιαίος προγραμματισμός (για το επόμενο δίμηνο) στον οποίο θα προσδιορίζεται το πλήθος των ελέγχων και οι ημερομηνίες ελέγχων, καθώς και Ειδικός Κατάλογος στον οποίο θα καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις. Ο διμηνιαίος προγραμματισμός και ο Ειδικός Κατάλογος θα κοινοποιούνται στην παραπάνω επιτροπή. 4. Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει επίσης την επιλογή με τυχαία κλήρωση της σειράς των επιχειρήσεων που κατέθεσαν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018), καθώς και στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που κατέθεσαν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018), για το μήνα Δεκέμβριο 2020 και θα ελεγχθούν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021. 5. Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργεί επίσης με την ίδια διαδικασία, δηλ. δειγματοληπτικά, την επιλογή των επιχειρήσεων στις οποίες θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους, από αυτές που είναι καταχωρημένες στο μητρώο μεταποιητικών επιχειρήσεων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης, λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Ανάπτυξης, το οποίο θα κοινοποιηθεί στην επιτροπή. 6. Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί η υπάλληλος Μαρία Παπαϊωάννου με αναπληρώτρια την υπάλληλο Μαρία Μουσικάκη. 7. Η θητεία των μελών της επιτροπής έχει έναρξη την 21.01.2021 και λήξη την 31.12.2021. 8. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (http://www.pamth.gov.gr).
Διαβάστηκε 201 φορές

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή