Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ξάνθης

Επιτόπιος έλεγχος των μεταποιητικών επιχειρήσεων και τον κέντρων αποθήκευσης και διανομής από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2021

Θέμα: Επιτόπιος έλεγχος των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018), καθώς και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018) για το έτος 2021. ΑΠΟΦΑΣΗ Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.)». 3. Την Απόφαση με αριθ. 1327/30-3-2016 (ΦΕΚ 1026/Β/13-04-2016) του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας». 4. Την Απόφαση με αριθμ. Δ.Δ. 1381/20.05.2011 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες της Π.Ε. Ξάνθης». 5. Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 6. Το Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Το N. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/08.10.2014) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. 9. Την Υ.Α. με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β΄/03.02.2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση». 10. Την Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018). «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του Ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και λοιπών συναφών θεμάτων». Αποφασίζουμε 1) ότι ο επιτόπιος έλεγχος που θα διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6 και το άρθρο 6 παρ.6 της Υ.Α. με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018), θα αφορά σε ποσοστό 100% των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) για το έτος 2021, 2) ότι ο επιτόπιος έλεγχος των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής θα διενεργείται σε ποσοστό 100% των επιχειρήσεων που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018) για το έτος 2021. Ο έλεγχος των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής θα διενεργείτε ανά δίμηνο, αρχής γενομένης από το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021 και για κάθε επόμενο δίμηνο. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι 31.12.2021 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (http://www.pamth.gov.gr).
Διαβάστηκε 199 φορές

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή