Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ξάνθης

Προγρ/σμός ελέγχου μεταποιητικών επιχειρήσεων Ν3982/01 και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που κατέθεσαν Γνωστοποίηση στο δίμηνο Νοεμβρ.-Δεκμβρ. 2019.

      

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

 

Ξάνθη  10.01.2020

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 65

 

 

Ταχ. Διεύθυνση:

Τ.Θ.:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

e-mail:

Διοικητήριο, Ξάνθη 67133

148

Κ. Χαραλαμπίδου

25413 50172

25413 50176

kharalampidou@xanthi.gr

 

 

 

       

Θέμα:  Προγραμματισμός ελέγχου των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που κατέθεσαν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018), καθώς και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που κατέθεσαν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018), στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την Απόφαση με αριθ. 1327/30-3-2016 (ΦΕΚ 1026/Β/13-04-2016) του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας».
 4. Την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. 1381/20.05.2011 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες της Π.Ε. Ξάνθης».
 5. Την Απόφαση με αριθ. πρωτ. Δ.Δ. 204/25.02.2011 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Ορισμός αναπληρωτών Προϊσταμένων στις Δ/νσεις της Π.Ε. Ξάνθης».
 6. Την Απόφαση με αριθ. πρωτ. Δ.Δ. οικ. 703/22.02.2016 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 7. Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
 8. Το Νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α΄/17.06.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/07.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Το N. 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/08.10.2014) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 11. Την Υ.Α. με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158Β΄/03.02.2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».
 12. Την Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018). «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του Ν. 4442/2016 (Α΄ 230) και λοιπών συναφών θεμάτων».
 13. Την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ. 59/08.01.2019 της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης «Επιτόπιος έλεγχος των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) καθώς και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018)».
 14. Την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ. 61/01.2019 της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης «Κατάρτιση διμηνιαίου προγραμματισμού ελέγχου των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) καθώς και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που θα καταθέσουν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018)».
 15. Τον Ειδικό Κατάλογο των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Ν.3982/2001 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011) που κατέθεσαν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018), καθώς και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που κατέθεσαν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018), στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019.
 16. Την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ. 63/10.01.2020 της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την επιλογή με τυχαία κλήρωση μεταποιητικών επιχειρήσεων και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, στις οποίες θα διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους».

Αποφασίζουμε

 

 1. Ορίζουμε σε έξι (6) τον αριθμό των επιχειρήσεων που πρόκειται να ελεγχθούν, οι οποίες κατέθεσαν Γνωστοποίηση Εγκατάστασης ή Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ 2278Β/15.06.2018) καθώς και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που κατέθεσαν Γνωστοποίηση Λειτουργίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Φ61/5542/72 (ΦΕΚ 62Β/18.01.2018), στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019.
 2. Οι ημερομηνίες κληρώσεων και οι αντίστοιχες ημερομηνίες ελέγχου, καθώς και ο αριθμός των επιχειρήσεων που πρόκειται να ελεγχθούν δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α

Ημ. κλήρωσης

Ημ. ελέγχου

Αριθμός επιχειρήσεων

1

21.01.2020

22.01.2020

2

2

22.01.2020

23.01.2020

2

3

27.01.2020

28.01.2020

1

4

28-20

29.01.2020

1

 1. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (http://www.pamth.gov.gr) και της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (http://www.pexanthis.eu).

 

 

 

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

   

ΚΑΣΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

Εσωτερική διανομή:

-  Αρχείο Δ/νσης (Σχέδιο)

-  Αρχείο Τμήματος

Κοιν.:

-  Υπάλληλοι Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

-  Μέλη επιτροπής (σχετικό 16)

-  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης

-  Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Ξάνθης (με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ξάνθης)

Συνημμένα:

-  Ειδικός Κατάλογος

 

ειδικός κατάλογος επιχειρήσεων που κατέθεσαν γνωστοποίηση εγκατάστασης
ή/κ γνωστοποίηση λειτουργίας και των ΚΑΔ που κατέθεσαν γνωστοποίηση λειτουργίας στο δίμηνο Νοέμβριου-Δεκεμβρίου 2019

 

 

 

 

α/α

Αριθμός πρωτοκόλλου γνωστοποίησης

Αριθμός γνωστοποίησης

 

1

2942/04.11.2019

1090920 (ver.1)

 

2

2975/06.11.2019

1093784 (ver.3)

 

3

3535/20.12.2019

1140473

 

4

3555/23.12.2019

1140744 (ver.1)

 

5

3568/23.12.2019

1140656

 

6

13/07.01.2020

1141677 (ver.1)

 
Διαβάστηκε 439 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 14:35

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή