Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων -Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωρης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων Δυτικής Πεδιάδας Νέστου»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προτίθεται να προβεί, κατ' εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. B') απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση επιτροπής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων Δυτικής Πεδιάδας Νέστου» με προϋπολογισμό 9.346.774,19 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.

Το έργο αφορά υδραυλικές εργασίες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 081, με κωδικό Κ.Α. 2019ΣΕ08100003 με προϋπολογισμό 11.590.000,00 € με Φ.Π.Α.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 04 - 01- 2021 και ώρα 9:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gy),

 

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε πάνω στον σύνδεσμο των συνημμένων.

Διαβάστηκε 460 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή