Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Τροποποίηση προγράμματος πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ :Τροποποίηση προγράμματος πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Έχοντας υπόψη.

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ87/Α/) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/23-12-2010 (ΦΕΚ237/Α) «Οργανισμός των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Τις διατάξεις του Αρ.Πρωτ. οικ.39/14-01-2011 (ΦΕΚ122/Β/) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.

4. Τις διατάξεις του Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.2969/1999 (ΦΕΚ 57/Α/) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

6. Τις διατάξεις του αριθμ. Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ1523/Β), Κ.Υ.Α Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε από την Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ1086/Β) και όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

7. Τις διατάξεις του αριθμ. 24327/2887/4-5-2009 (ΦΕΚ945/Β/20-5-2009) Απόφασης Υφυπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών».

8. Τις διατάξεις των αριθμ. 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781/Β/1985) και 71703/8028/2003 (ΦΕΚ1824/Β/8-12-03 Αποφάσεων Υφυπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. οικ.12078/1343/2004 (ΦΕΚ 435/Β/) και οικ.27044/2913/2004 (ΦΕΚ 676/Β/) Αποφάσεις Υφυπουργού Μεταφορών &Επικοινωνιών.

9. Tην αριθμ. οικ.Φ.23.1/56511/7314/19-11-2010 εγκύκλιο του Υπ Μεταφορών & Επικ/νιών «Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της χώρας».

10. Την με αριθμ .πρωτ: 06/7512/10-05-2012 απόφαση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ΚΤΕΟ, της εταιρείας με επωνυμία Επωνυμία « ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο « I.KTEO ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό εξουσιοδότησης «149».

11. Τις αριθ.06/7511/17-5-2012 &οικ 06/17996/5-11-2012 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας «πρόσκληση σε τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα την Π. Ε. Καβάλας.

12. Το γεγονός ότι:

α) Το Ιδιωτικό KTEO ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε με την αριθ 06/6466/12-04-2013 αίτηση του ζητά την τροποποίηση του προγράμματος πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο δικύκλων μοτοσικλετών με έδρα την Π. Ε Καβάλας, λόγω αδυναμίας τους να εξυπηρετήσουν και να ελέγξουν τον μεγάλο αριθμό δικύκλων που προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο σε αυτό καθώς επίσης η μη αποπεράτωση της δεύτερης γραμμής έλεγχου δικύκλων.

β) Το Δημόσιο ΚΤΕΟ δεν διαθέτει διάδρομο για τον τεχνικό έλεγχο δικύκλων

γ) Υπάρχει μεγάλος αριθμός δικύκλων που δεν έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα.

δ) Σύμφωνα με την παραγ 7 του άρθρου 5 του Ν 1350 /1983 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3534/07 προβλέπεται η παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με έδρα νομό της Περιφέρειας « σε περίπτωση που τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ αδυνατούν να προβούν στον έλεγχό τους ή όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι τοπικού χαρακτήρα»

ε) Σύμφωνα με την παραγ 7 του άρθρου 5 του Ν 1350 /1983 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3534/07 προβλέπεται η παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με έδρα νομό της Περιφέρειας « σε περίπτωση που τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ αδυνατούν να προβούν στον έλεγχό τους ή όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι τοπικού χαρακτήρα»

στ) Παρατηρήθηκε μεγάλος συνωστισμός στο ΙΚΤΕΟ λόγω μικρού χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της αριθ 8913/1089/19-2-2013 (ΦΕΚ 501/Β/5-3-2013 ) Κ.Υ.Α έως την εφαρμογή της

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

α) Τροποποιούμε τις αριθ.06/7511/17-5-2012 & οικ 06/17996/5-11-2012 αποφάσεις μας και ορίζουμε ότι όσα δίκυκλα προβλέπονται για τεχνικό έλεγχο από την ισχύ των αποφάσεων και   μέχρι 15-04-2013 υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μέχρι 30-6-2013.

β) Τροποποιούμε την αριθ. οικ 06/17996/5-11-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας στα παρακάτω σημεία :

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΛΕΓΧΟΥ

Κ Β Ι : 0 0 1 έως 9 9 9   &   Ε Β Ν : 9 0 1 έως 9 9 9

Από 01/07/2013 έως 31/07/2013

Κ ΒΟ : 0 0 1 έως 9 9 9   &   Ε Ρ Μ : 8 0 1 έως 9 5 0

Από 01/08/2013 έως 31/08/2013

Κ Β Υ: 0 0 1 έως 9 9 9   &     Ε Ρ Ν : 1 0 0 έως 2 0 0

Από 01/09/2013 έως 30/09/2013

Κ Κ Α : 0 0 1 έως   9 9 9   & Α Β Α   : 0 0 1 έως 3 0 0

Από 01/10/2013 έως 31/10/2013

Α Β Α : 3 0 1 έως 9 9 9 &   Α Β Β : 0 0 1 έως 3 0 0

Από 01/11/2013 έως 30/11/2013

Α Β Β : 3 0 1 έως 9 9 9 &     Α ΒΕ : 0 0 1 έως   3 0 4

Από 01/12/2013 έως 31/12/2013

.

 

Διαβάστηκε 9043 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 20:51

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή