Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ (TAXI ή Ειδικής Μίσθωσης) αυτοκινήτου

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α/2010). 

3. Την με αριθ. oικ.39/14-1-2011 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ (ΦΕΚ 122/Β/2011).

4. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012).

5. Την αριθμ. 213/2012 (ΦΕΚ 2376/Β/2012/27-8-2012) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ (TAXI ή Ειδ.Μισθ.) αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα. Ολόκληρη η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΒ-8ΕΩ.

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από τη Διεύθυνση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τηλ: 2513 503495.

Διαβάστηκε 2031 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 21:46

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή