Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Προσωρινή απαγόρευση ακτών κολύμβησης Έτους 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχοντας υπόψη:

  1. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησησ-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
  3. Την αρίθ. Ε1β/221/65 Υ.Δ. «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων »
  4. Την αρίθ. 46399/1352/86 Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε συμμόρφωση με       την αριθ. 76/160/οδηγία του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  5. Το αρίθ. ΔΥΓ2/οικ.56105/11.6.2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.
  6. Την αριθμ. Πρωτ. 07/2439/27.6.2013 απόφαση κου Αντιπερειάρχη Καβάλας «Χαρακτηρισμός καταλληλότητας Ακτών Κολύμβησης Π.Ε Καβάλας έτους 2013».
  7. Το με αρ. πρωτ. 8930/28-06-2013 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας περί πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή μπροστά από το πρώην Στρατολογικό Γραφείο στο Περιγιάλι λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο αποχέτευσης Α5.
  8. Το με αρ. πρωτ. 531.3/28-06-2013 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.
  9. Την από 28/06/2013 αυτοψία αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας όπου και διαπιστώθηκε διαρροή ανεπεξέργαστων λυμάτων στο δυτικό χείμαρρο Περιγιαλίου στην περιοχή «Παλαιά Σφαγεία» Καβάλας.
  10. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την προσωρινή απαγόρευση για προληπτικούς λόγους, της χρήσης των ακτών κολύμβησης και σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων εκατέρωθεν...

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.

Διαβάστηκε 279 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 11:08

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή