Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

2/2014 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Ορεστιάδας Π.Ε Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡ/ΔΑΣ


ΑΔΑ: ΒΙΡΝ7ΛΒ-Η4Γ

Αρ. Απόφασης 2/2014

Επίλυσης Διαφορών Ορεστιάδας, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 03/03/253/17-5-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 259/ΥΟΔΔ/30-5-2012) και αποτελούμενη από τους:

1. Κυρμάνη Γεώργιο του Μπάλκου υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ/δας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β΄

ως πρόεδρο

2. Παπαλαμπιδη Δημήτριο του Ζήση, Γεωπόνο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Β΄

3. Μαρούλη Νικόλαο του Μιχαήλ Τοπογράφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του κλάδου ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων) με βαθμό Δ΄

4. Σαραντάκη Γεώργιο του Σαράντη υπάλληλο της ΔΟΥ Ορ/δας του κλάδου ΔΕ Εφοριακών με βαθμό Γ΄

ως μέλη

συνήλθε σήμερα την 5η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10πμ στο Γραφείο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορ/δας (Ραιδεστού 9 Ορ/δα), παρουσία και της γραμματέως αυτής Αραμπατζή Ζουμπουλιάς του Βαίτση, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορ/δας του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Ε΄, για να καθορίσει τις τιμές προσφοράς μισθωμάτων στα εξής οικόπεδα και αγροτεμάχια:

- Αριθμ. Οικ. 302 (Ο.Τ 45) εκτάσεως 741 τ.μ, συνοικισμού Καβύλης Δήμου Ορεστιάδας Αριθμ. Οικ. 404 (Ο.Τ 60) εκτάσεως 1.040 τ.μ, συνοικισμού Καβύλης Δήμου Ορεστιάδας

- Τμήμα εκτάσεως 13.518 τ.μ από το αριθμ. 6 αγροτεμαχίου αναδασμού αγρ/τος Καρωτής έτους 1987-1990 του Δήμου Διδυμοτείχου, το οποίο είναι αρδευόμενο.

- Τμήμα εκτάσεως 12.137 τ.μ από το αριθμ.358 αγροτεμαχίου αναδασμού αγρ/τος Στέρνας έτους 1983-87 του Δήμου Ορεστιάδας, το οποίο είναι αρδευόμενο.

- Τμήμα εκτάσεως 28.620τ.μ από το αριθμ.382 αγροτεμαχίου αρχικής διανομής έτους 1934 αγρ/τος Σιταριάς Δήμου Διδυμοτείχου, το οποίο είναι μη αρδευόμενο.

- Το αριθμ. 526 αγροτεμάχιο αναδασμού αγρ/τος Βάλτου έτους 1987-90 του Δήμου Ορεστιάδας εκτάσεως 49.211τ.μ., το οποίο είναι αρδευόμενο.

- Το αριθμ.350 αγροτεμάχιο αναδασμού αγρ/τος Κυπρίνου έτους 1969-73 του Δήμου Ορεστιάδας εκτάσεως 30.417τ.μ., το οποίο είναι αρδευόμενο

- Το αριθμ.1971 αγροτεμάχιο αναδασμού αγρ/τος Ριζίων έτους 1969-73 του Δήμου Ορεστιάδας εκτάσεως 27.159 τ.μ., το οποίο είναι αρδευόμενο

- Τμήμα εκτάσεως 12.144 τ.μ από το αριθμ. 2 αγροτεμαχίου αναδασμού αγρ/τος Ελληνοχωρίου έτους 1983-90 αναθ. 1992 του Δήμου Διδυμοτείχου σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 4 και 10 του Ν.4061/12.

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 10 του Ν.4061/12,

2. Τα κτηματολογικά στοιχεία του συνοικισμού Καβύλης έτους 1961 του Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με τα οποία το αριθμ. οικ. 302 (Ο.Τ 45) και το αριθμ. αικ. 404 (Ο.Τ 60) είναι χαρακτηρισμένα ως δημόσια κατεχόμενα.

3. Τα κτηματολογικά στοιχεία αναδασμού αγροκτήματος Καρωτής έτους 1987- 1990 του Δήμου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τα οποία το αριθμ. 6 αγροτεμάχιο αναδασμού αγρ/τος Καρωτής έτους 1987-1990 είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστο.

4. Τα κτηματολογικά στοιχεία αναδσμού αγρ/τος Στέρνας έτους 1983-1987, του Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με τα οποία το αριθμ.358 αγροτεμαχίου αναδασμού αγρ/τος Στέρνας έτους 1983-87 είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστο.

5. Τα κτηματολογικά στοιχεία της αρχικής διανομής έτους 1934 αγρ/τος Σιταριάς του Δήμου Διδυμοτείχου το αριθμ.382 αγροτεμαχίου αρχικής διανομής έτους 1934 αγρ/τος Σιταριάς είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστο.

6. Τα κτηματολογικά στοιχεία αναδασμού αγρ/τος Βάλτου έτους 1987-1990 του Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με τα οποία το αριθμ. 526 αγροτεμάχιο αναδασμού αγρ/τος Βάλτου έτους 1987-90 ανήκει στην κυριότητα του Υπουργείου Γεωργίας (Υ.Π.Α.ΑΤ).

7. Τα κτηματολογικά στοιχεία αναδασμού αγρ/τος Κυπρίνου έτους 1969-73 του Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με τα οποία ανήκει στην κυριότητα του Υπουργείου Γεωργίας (Υ.Π.Α.ΑΤ).

8. Τα κτηματολογικά στοιχεία αναδασμού αγρ/τος Ριζίων έτους 1969-73 του  Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με τα οποία ανήκει στην κυριότητα του Υπουργείου Γεωργίας (Υ.Π.Α.ΑΤ).

9. Τα κτηματολογικά στοιχεία αναδασμού αγρ/τος Ελληνοχωρίου έτους 1983-90 αναθ.1992 του Δήμου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τα οποία είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστο.

10. Την αίτηση με αριθμ. 92078/8461/7-8-2013 της Τσακιρίδου Ελένης του Χρήστου σχετικά με την εκμίσθωση του με αριθμ. Οικ. 302 (Ο.Τ 45) εκτάσεως 740,58 τ.μ, συνοικισμού Καβύλης Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την αποθήκευση αγροτικών μηχανημάτων.

11. Την αίτηση με αριθμ. Συμεωνίδη Σωτήρη του Γεωργίου σχετικά με την εκμίσθωση του με αριθμ. Οικ.404 (Ο.Τ 60) εκτάσεως 1.040 τ.μ, συνοικισμού Καβύλης Δήμου Ορεστιάδας με σκοπό την αποθήκευση αγροτικών μηχανημάτων.

12. Το γεγονός ότι δεν έχουν καθορισθεί αντικειμενικές αξίες εκμίσθωσης οικοπέδων στον συνοικισμό Καβύλης του Δήμου Ορεστιάδας, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ Ορεστιάδας, πρέπει η Επιτροπή να καθορίζει το ετήσιο μίσθωμα των οικοπέδων σύμφωνα με τις αγοραίες τιμές των μισθωμάτων οι οποίες ανέρχονται σε 150 Ευρώ ανά στρέμμα.

13. Τις αντικειμενικές αξίες μισθωμάτων των αγροτεμαχίων όπως αυτές καθορίσθηκαν από τη Δ.Ο.Υ Ορ/δας και οι οποίες έχουν ως εξής:

- για τις μη αρδευόμενες εκτάσεις ανέρχονται σε 15,11€ ανά στρέμμα.

- για τις αρδευόμενες εκτάσεις ανέρχονται σε 37.62 € ανά στρέμμα

14. Την εδαφολογική μορφή (κλίση και γονιμότητα) της προς εκμίσθωση εκτάσεως.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως ελάχιστο όριο προσφοράς των προς εκμίσθωση ακινήτων ως εξής, ήτοι:

- Το με αριθμ. Οικ. 302 (Ο.Τ 45) εκτάσεως 741 τ.μ, συνοικισμού Καβύλης Δήμου Ορεστιάδας τα 111,15 Ευρώ

- Το με αριθμ. Οικ. 404 (Ο.Τ 60) εκτάσεως 1.040 τ.μ, συνοικισμού Καβύλης Δήμου Ορεστιάδας τα 156 Ευρώ

- Τμήμα εκτάσεως 13.518 τ.μ από το αριθμ. 6 αγροτεμαχίου αναδασμού αγρ/τος Καρωτής έτους 1987-1990 του Δήμου Διδυμοτείχου τα 22,572€ κατά στρέμμα και συνολικά 298,58€, τα οποία αποτελούν το 60% της αντικειμενικής αξίας των μισθωμάτων, όπως αυτά όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Δ.Ο.Υ Ορ/δας σε 37,62€ κατά στέμμα.

- Τμήμα εκτάσεως 12.137 τ.μ από το αριθμ.358 αγροτεμαχίου αναδασμού αγρ/τος Στέρνας έτους 1983-87 του Δήμου Ορεστιάδας τα 22,572€ κατά στρέμμα και συνολικά 273,95€, τα οποία αποτελούν το 60% της αντικειμενικής αξίας των μισθωμάτων, όπως αυτά όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Δ.Ο.Υ Ορ/δας σε 37,62€ κατά στέμμα.

- Τμήμα εκτάσεως 28.620τ.μ από το αριθμ.382 αγροτεμαχίου αρχικής διανομής έτους 1934 αγρ/τος Σιταριάς Δήμου Διδυμοτείχου τα 9,066€ κατά στρέμμα και συνολικά 259,46€, τα οποία αποτελούν το 60% της αντικειμενικής αξίας των μισθωμάτων, όπως αυτά όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Δ.Ο.Υ Ορ/δας σε 15,11€ κατά στέμμα.

- Το αριθμ. 526 αγροτεμάχιο αναδασμού αγρ/τος Βάλτου έτους 1987-90 του Δήμου Ορεστιάδας εκτάσεως 49.211τ.μ, τα 22,572€ κατά στρέμμα και συνολικά 1110,79€, τα οποία αποτελούν το 60% της αντικειμενικής αξίας των μισθωμάτων, όπως αυτά όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Δ.Ο.Υ Ορ/δας σε 37,62€ κατά στέμμα.

- Το αριθμ.350 αγροτεμάχιο αναδασμού αγρ/τος Κυπρίνου έτους 1969-73 του Δήμου Ορεστιάδας εκτάσεως 30.417τ.μ, τα 22,572€ κατά στρέμμα και συνολικά 686,57€, τα οποία αποτελούν το 60% της αντικειμενικής αξίας των μισθωμάτων, όπως αυτά όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Δ.Ο.Υ Ορ/δας σε 37,62€ κατά στέμμα.

- Το αριθμ.1971 αγροτεμάχιο αναδασμού αγρ/τος Ριζίων έτους 1969-73 του Δήμου Ορεστιάδας εκτάσεως 27.159 τ.μ, τα 22,572€ κατά στρέμμα και συνολικά 613€, τα οποία αποτελούν το 60% της αντικειμενικής αξίας των μισθωμάτων, όπως αυτά όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Δ.Ο.Υ Ορ/δας σε 37,62€ κατά στέμμα.

- Τμήμα εκτάσεως 12.144 τ.μ από το αριθμ. 2 αγροτεμαχίου αναδασμού αγρ/τος Ελληνοχωρίου έτους 1983-90 αναθ. 1992 του Δήμου Διδυμοτείχου, τα 22,572€ κατά στρέμμα και συνολικά 274,11€, τα οποία αποτελούν το 60% της αντικειμενικής αξίας των μισθωμάτων, όπως αυτά όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Δ.Ο.Υ Ορ/δας σε 37,62€ κατά στέμμα

 

Η Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Κυρμάνης Γεώργιος

Τα μέλη

1.Παπαλαμπίδης Δ.

2. Μαρούλης Ν.

3. Σαραντάκης Γ.

Η Γραμματέας

Αραμπατζή Ζουμπουλιά

Διαβάστηκε 1585 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014 11:43

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή