Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής υλικών πρώτων βοηθειών για τους χώρους εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες: : Μ. Παπατζίκη

Τηλ. : 25513-57215

FAX : 25513-50404

 

Αλεξ/πολη 22-4-2014

Αριθ. Πρωτ: οικ. 1859

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής υλικών πρώτων βοηθειών για τους χώρους εργασίας της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

5. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

6. Την αριθμ. 32205/Δ10.96/2-10-2013 (ΦΕΚ Β΄2562) Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας»

7. Την αριθ. 36801/Δ10.114/8-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ17Λ-ΣΡ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

8. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής υλικών πρώτων βοηθειών για τους χώρους εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

9. Την αλληλογραφία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, λόγω της φύσεως των προς προμήθεια ειδών και τον ορισμό υπαλλήλου για συμμετοχή του στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών, σύμφωνα με το αριθμ. 1944/14-4-2014 έγγραφο της Δ/νσης.

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Πέμπτη 24/4/2014, ώρα 09.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής υλικών πρώτων βοηθειών, για τους χώρους εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. H προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και λήψης προσφορών.

 

Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Βάγια Αρβαντά

Διαβάστηκε 1102 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή