Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών της Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) σε όλο το νομό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 21-3-2013

Αριθ. Πρωτ. οικ.1184

 

Ανακοινώνεται ότι, η Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) μετά από την αριθμ. 152/πρακτικό 8/7-3-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την ετήσια συντήρηση διακοσίων τριάντα πέντε (235) κλιματιστικών, ο αριθμός κατά προσέγγιση, των υπηρεσιών της, σε όλο το νομό,

Οι προσφορές θα μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο (Ταχυδρομικώς, ιδιοχείρως, fax), έως τις 5-4-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος , γραφείο 5 ο, Τηλέφωνο 25513-50570, fax 25513-50404.

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται ανά τεμάχιο και για το σύνολο των κλιματιστικών συστημάτων, θα συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α και δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ύψους εφτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €)

Στις προσφορές να αναφέρεται και ο χρόνος περάτωσης των εργασιών συντήρησης.

Οι ετήσιες εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών θα περιλαμβάνουν :

1.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό

2.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό

3.Τον καθαρισμό και πλύσιμο των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

4.Τον καθαρισμό και έλεγχο για τυχόν διαρροές της αποχέτευσης της κλιματιστικής μονάδας

5.Τον έλεγχο για τις μονώσεις των ψυκτικών σωληνώσεων

6.Τις μετρήσεις πιέσεων και θερμοκρασιών λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων

7.Τον καθαρισμό και έλεγχο απόδοσης των ανεμιστήρων της κλιματιστικής μονάδας

8.Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συμπιεστή της κλιματιστικής μονάδας

9.Την πλήρωση με ψυκτικό μέσο (ΦΡΕΟΝ) των κλιματιστικών, όπου κριθεί απαραίτητο, για να επιτευχθεί η σωστή απόδοση τους

10.Τον προληπτικό έλεγχο των κυριοτέρων εξαρτημάτων όπως είναι το πηνίο , ο μετασχηματιστής-ρελέ, η ηλεκτρονική πλακέτα απόψυξης πρεσσοστάτη , οι βαλβίδες ψυκτικών κλπ.

Επίσης, η συντήρηση των κλιματιστικών να συνοδεύεται από βεβαίωση συντήρησης, στην οποία θα αναγράφονται το βακτηριοκτόνο απολυμαντικό και το καθαριστικό που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και υπεύθυνη δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη του μειοδότη ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του κλιματιστικού για ένα έτος .

Η υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της προαίρεσης για συμπληρωματικές εργασίες βάσει του άρθρου 2, § 2β του Π.Δ 118/2007.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. του Π.Δ. 118/07 (Α΄ 150) χωρίς από την απόφασή της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του Δημοσίου υπό των διαγωνιζομένων.

θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001 οικ. έτους 2013 και η πίστωση έχει δεσμευτεί με την αριθ. 940 /8-3-2013 (ΑΔΑ: BEΔX7ΛΒ-OΡ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί με α/α 349 στο βιβλίο εγκρίσεων & πληρωμών της ΥΔΕ.

Με την υπογραφή της σύμβασης, θα δημιουργηθεί βιβλίο συντήρησης, που θα κρατείται από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε Έβρου, στο οποίο θα αναγράφονται τα παρακάτω:

- Η ημερομηνία συντήρησης

- Σύντομη περιγραφή της εργασίας

- Υπογραφή του αναδόχου

- Υπογραφή για βεβαίωση των εργασιών κάθε υπηρεσίας, από υπάλληλό της

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου

Γεωργία Μαυρανεζούλη-Νικολάου

Διαβάστηκε 1218 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή