Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση κλιματιστικών της Π.Ε. Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 20-4-2012

Αριθ. Πρωτ. οικ.1760


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ)

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) μετά από την αριθμ. 212/9-4-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης των εργασιών συντήρησης κλιματιστικών των υπηρεσιών της Π.Ε, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για τη συντήρηση διακοσίων τριάντα πέντε (235) κλιματιστικών, ο αριθμός κατά προσέγγιση και τριών (3) αεροκουρτινών των υπηρεσιών της, σε όλο το νομό,

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως τις 27-4-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Έβρου (Καραολή & Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος , γραφείο 5 ο).

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται ανά τεμάχιο και για το σύνολο των κλιματιστικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες εφτακόσια ευρώ (5.700,00 €)

Στις προσφορές να αναφέρεται και ο χρόνος περάτωσης της συντήρησης.

Οι ετήσιες εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών θα περιλαμβάνουν :

1.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό

2.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό

3.Τον καθαρισμό και πλύσιμο των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

4.Τον καθαρισμό και έλεγχο για τυχόν διαρροές της αποχέτευσης της κλιματιστικής μονάδας

5.Τον έλεγχο για τις μονώσεις των ψυκτικών σωληνώσεων

6.Τις μετρήσεις πιέσεων και θερμοκρασιών λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων

7.Τον καθαρισμό και έλεγχο απόδοσης των ανεμιστήρων της κλιματιστικής μονάδας

8.Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συμπιεστή της κλιματιστικής μονάδας

9.Την πλήρωση με ψυκτικό μέσο (ΦΡΕΟΝ) των κλιματιστικών, όπου κριθεί απαραίτητο, για να επιτευχθεί η σωστή απόδοση τους

10.Τον προληπτικό έλεγχο των κυριοτέρων εξαρτημάτων όπως είναι το πηνίο , ο μετασχηματιστής-ρελέ, η ηλεκτρονική πλακέτα απόψυξης πρεσσοστάτη , οι βαλβίδες ψυκτικών κλπ.

Επίσης, η συντήρηση των κλιματιστικών να συνοδεύεται από βεβαίωση συντήρησης, στην οποία θα αναγράφονται το βακτηριοκτόνο απολυμαντικό και το καθαριστικό που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και υπεύθυνη δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη του μειοδότη ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του κλιματιστικού για ένα έτος .

Η υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της προαίρεσης για συμπληρωματικές εργασίες βάσει του άρθρου 2, § 2β του Π.Δ 118/2007.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. του Π.Δ. 118/07 (Α΄ 150) χωρίς από την απόφασή της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του Δημοσίου υπό των διαγωνιζομένων.

Η εκτέλεση των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή Σύμβασης με το μειοδότη, η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001 οικ. έτους 2012 και η πίστωση έχει δεσμευτεί με την αριθ. 1602/12-4-2012 (ΑΔΑ:B4ΩΔ7ΛΒ-62Ο) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί με α/α 2443 στο βιβλίο εγκρίσεων & πληρωμών της ΥΔΕ.

Με την έναρξη της σύμβασης, θα δημιουργηθεί βιβλίο συντήρησης & επισκευής, που θα κρατείται από το Τμήμα Προμηθειών.

Στο βιβλίο συντήρησης & επισκευή θα αναγράφονται τα παρακάτω:

- Η ημερομηνία συντήρησης & επισκευής

- Σύντομη περιγραφή της εργασίας

- Υπογραφή του αναδόχου

- Υπογραφή για βεβαίωση των εργασιών κάθε υπηρεσίας από υπάλληλό της

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της: www.peevrou.eu και στο πρόγραμμα Διαύγεια και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, τηλέφωνο: 25513-50570, fax: 25513-50404.

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ

Παύλος Δαμιανίδης

Διαβάστηκε 1473 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 12:38

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή