Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές»

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24-05-2012

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ανακοινώνει:

 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕΤΡΟ 214 <<ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ>>

ΔΡΑΣΗ 1.4  <<ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΜΕ ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ>>

 σχετ. έγγραφο (ΑΔΑ: Β4ΩΡΒ-ΚΩΞ) από 25.05.2012 σε 22.06.2012

 

- Στόχος της Δράσης 1.4 « Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές».

Στόχος της δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της κατανάλωσης αρδευτικού νερού , της χρήσης χημικών εισροών καθώς και στον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου.

- Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές»,υποβάλλουν στους παρακάτω φορείς:

στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

ή

στις Οργανώσεις Καπνού (ΟΠΚ)

ή

στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)

ή

στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ)

Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα

- Δικαιούχοι - Κριτήρια Ένταξης

Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 1.4 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές παρέμβασης και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)

Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (περιληπτικά)

Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον περιλαμβάνει τα παρακάτω:

          1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

          2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία

          3. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων

         4. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας

Δεσμεύσεις δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία, η οποία έχει ήδη αρχίσει από την 15η Οκτωβρίου 2011 να καλλιεργήσουν ξηρική αμειψισπορά σε ποσοστό :

         - 80% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν αραβόσιτος

        - 65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν βαμβάκι

        - 70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν μηδική

Ως καλλιέργεια αμειψισποράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκείνες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές, όπως είναι το σκληρό και μαλακό σιτάρι , βρώμη βίκος κλπ.

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τις απαιτήσεις τις πολλαπλής συμμόρφωσης.

3. Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο ΣΠΔ

4. Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο .

5. Να υποβάλουν κατ΄έτος αίτηση πληρωμής με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οικία ΚΥΑ.

6. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα

 

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 600€/Ha ετησίως

 

Περισσότερες πληροφορίες

1. Στις Δ/νεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών

2. Στην ηλεκτρονική Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr

3. Στην ηλεκτρονική δ/νση www.agrotikianaptixi.gr

Διαβάστηκε 1105 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012 10:06

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή