Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία»

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις».

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεταιη περίοδος από 24/2/2012 έως 30/3/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου ή στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ).

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν τα παρακάτω ζώα:

α. Αίγες και Πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.

β. Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση.

γ. Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής

Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 1.2 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους φορείς που θα υποβληθούν οι αιτήσεις ενίσχυσης και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr,www.et.gr (τηλ. 25513-57151 κ. Ρορότου Χριστίνα).

Διαβάστηκε 1449 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή