Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Τμήματα ακτών της Π.Ε Έβρου, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ – Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Δήμητρας 19 – Αλεξανδρούπολη

Ταχ. Κώδικας : 68100

Πληροφορίες : X. Σισμάνης

Τηλέφωνο : 2551355303

FAX : 2551355338

E- mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη 10/07/2019

Αριθμ. Πρωτ οικ: 4520

 

ΘΕΜΑ: Τμήματα ακτών της Π.Ε Έβρου, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Έβρου

Έχοντας υπόψη:

1.Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ A 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ A 237/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

3. Την αριθμ. Δ.Δ οικ. 1323/30-03-2016 (ΦΕΚ 952/τ.β΄/ 06-04-2016) απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης»

4.Την αρίθ. Ε1 β/221/65 Υ.Δ. «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως ισχύει

5.Την με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ " Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ"σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουάριου 2006

6. Το με αριθ. πρωτ. Οικ.6023/29-03-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.Θ. περί προσδιορισμού των υδάτων κολύμβησης έτους 2019-2020 (ΑΔΑ 6ΑΚΒΟΡ1Υ-45Ω)

7. Την Υ.Α. Α.Π./15-5-2019 ΥΠΕKA περί διάρκειας κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2019 (ΑΔΑ ΨΕ514653Π8-ΚΤΑ).

8. Το Δ1δ/ΓΠ οικ. 26009/04-04-2019 έγγραφό του Υπουργείου Υγείας που αφορά στον «Έλεγχο ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης» (ΑΔΑ ΩΖΦΖ465ΦΥΟ-ΒΕΡ)

9. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας ΑΜΘ των ετών 2014-2018 και για το μήνα Μάϊο- Ιούνιο 2019 όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

10. Τις αυτοψίες των εποπτών Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου/Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου που εξετάζουν μακροσκοπικά την κατάσταση των παραλιών και της επιφάνειας της θάλασσας αναφορικά με την κατάσταση της θάλασσας ,της ακτής και τις λοιπές, οπτικά εκτιμούμενες, παραμέτρους .

11.Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

1. Σε όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια και ειδικότερα σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν αυτών.

2. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.

3. Συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύμβησης ,για προληπτικούς λόγους, στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που βρίσκονται 50 μέτρα εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών όμβριων υδάτων και χειμάρρων ιδίως μετά από βροχή.

Κατά τα λοιπά συστήνεται η κολύμβηση στις ακτές που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και παρακολουθούνται με τακτικούς ελέγχους στα πλαίσια διενέργειας σχετικού προγράμματος , σύμφωνα με την (5) σχετική όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr.

Οι Δήμοι των περιοχών κολύμβησης υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την τήρηση της καθαριότητας στις ακτές κολύμβησης σε συνεχή βάση όπως:

- Τακτική αποκομιδή απορριμμάτων και τοποθέτηση ικανού αριθμού δοχείων συλλογής αυτών.

- Ορισμός υπευθύνου για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση /αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

- Δημιουργία εγκαταστάσεων υγιεινής όπως αποχωρητήρια, αποδυτήρια, ντους κ.α.

Επισημαίνεται η ανάγκη πληροφόρησης του κοινού, με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κολύμβησης προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τους όρους αυτής και τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της (5) σχετικής, για την ενημέρωση του κοινού και την λήψη κατάλληλων μέτρων αποτροπής εισόδου λουομένων στην ακτή. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των ανωτέρω μέτρων.

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Έβρου, σε περιπτώσεις υποψίας ρύπανσης του θαλασσινού νερού στις περιοχές κολύμβησης, θα διενεργεί έκτακτους ελέγχους λαμβάνοντας τα κατά περίπτωση κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Κατεβάστε την απόφασηpdf

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

της Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Δημήτριος Πέτροβιτς

Διαβάστηκε 134 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 12:57

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή