Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου δίκυκλων μοτοσικλετών περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Οδός : Ευριπίδου 98

Τηλ. : 2552 3 51410

Fax : 2552 3 51450

Πληρ. : Μιτούδης Παναγιώτης

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νέα Ορεστιάδα 20.03.2013


Αριθ. Πρωτ.:Μ-2570

ΑΔΑ: ΒΕ2Π7ΛΒ-Π0Ω

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 39/2011 (ΦΕΚ 122Β') απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες».

4. Την υπ΄αριθμ. 21/05.01.2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., περί τοποθέτησης υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Περιφερειακής ενότητας Έβρου.

5. Την υπ'αριθμ. 25/05.01.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

6. Την υπ'αριθμ. 26/10.01.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υπογράφουν με εντολή Περιφερειάρχη.

7. Την υπ'αριθμ. Μ-7933/05.11.2012 παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου, καθώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

8. Τις διατάξεις του Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

10. Την με αριθμ. πρωτ. Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/Β/27.07.1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

11. Την με αριθμ. πρωτ. Φ23/24327/2887/2009 (ΦΕΚ 945/Β/20.05.2009) απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2410/Β/04.12.2009.

12. Τις διατάξεις των Υ.Α.44800/123/1985 (ΦΕΚ 781/Β/1985) και 71703/8028/2003 (ΦΕΚ 1824/Β/8-12-03) Αποφάσεων του Υφυπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκαν με τις υπ' αριθμ. οικ.12078/1343/2004 (ΦΕΚ 435/Β/3-3-2004) και οικ.27044/2913/2004 (ΦΕΚ 676/Β/10-5-2004) Αποφάσεις του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και την Υ.Α. 33586/4277/2010 (ΦΕΚ 1099/Β/2010), «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων».

13. Την με αριθ.πρωτ.Φ.23.1/56511/7314/19.11.2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Γνωστοποίηση κατηγοριών δικύκλων που υπάγονται σε τεχνικό έλεγχο από τα ΚΤΕΟ της χώρας».

14. Την απόφασή μας με αριθ.πρωτ.1310/13.04.2011, με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ, της εταιρείας με επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Ι. ΚΤΕΟ ΕΒΡΟΥ Ε.Π.Ε.» με αριθμό εξουσιοδότησης «239».

15. Την υπ'αριθμ. Μ-9369/07.03.2013 βεβαίωση λειτουργίας γραμμής ελέγχου ελαφρών οχημάτων και δικύκλων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι Δίκυκλες Μοτοσικλέτες, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας κατόχου ή ως έδρα επιχείρησης του κατόχου, η συγκοινωνιακή περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας και συγκεκριμένα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑ:001-999, ΚΒ:001-999, ΟΡΑ:001-999 από 15.04.2013 έως 30.04.2013
ΟΡΒ:001-999 από 01.05.2013 έως 31.05.2013
ΟΡΕ:001-999 από 01.06.2013 έως 30.06.2013
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλες Π.Ε. της χώρας, έχουν όμως έδρα την Συγκοινωνιακή Περιοχή της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας και έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. από 01.07.2013 έως 31.07.2013
ΟΡΖ:001-999 από 01.08.2013 έως 30.09.2013
ΟΡΗ:001-813 από 01.10.2013 έως 31.10.2013

- Δίκυκλες Μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί μετά την 01.11.2009, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο, σε τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

- Δίκυκλες Μοτοσικλέτες που θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες μετά την υπογραφή της παρούσας, θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας.

- Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένης δίκυκλης μοτοσικλέτας που εισάγεται από το εξωτερικό στην Ελλάδα, μετά τις 07.03.2013, απαιτείται η προσκόμιση για τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ και η κατάθεση φωτοαντιγράφου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.).

- Δίκυκλες Μοτοσικλέτες που αλλάζουν συγκοινωνιακή περιοχή και προέρχονται από νομό που δεν λειτουργεί ΚΤΕΟ δικύκλων και έχουν συμπληρώσει 4-ετία από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, υποχρεούνται σε Τεχνικό Έλεγχο μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας και έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας με δηλωμένη κατοικία στην συγκοινωνιακή περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας.

- Δίκυκλες Μοτοσικλέτες που αλλάζουν συγκοινωνιακή περιοχή και προέρχονται από νομό που δεν λειτουργεί ΚΤΕΟ δικύκλων και δεν έχουν συμπληρώσει 4-ετία, από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, υποχρεούνται σε Τεχνικό Έλεγχο με την συμπλήρωση της 4-ετίας.

- Δίκυκλες Μοτοσικλέτες που αλλάζουν συγκοινωνιακή περιοχή και προέρχονται από Π.Ε. που λειτουργεί ΚΤΕΟ δικύκλων, υποχρεούνται σε Τεχνικό Έλεγχο με την συμπλήρωση της 4-ετίας, ή σύμφωνα με το ήδη εκδοθέν πρόγραμμα της περιοχής προέλευσής τους.

- Εάν κάποιο από τα παραπάνω προσκαλούμενα οχήματα έχει ήδη ελεγχθεί από ΚΤΕΟ και εφοδιάστηκε με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, δεν θα ακολουθήσει το παρών πρόγραμμα, αλλά την ημερομηνία επόμενου ελέγχου που αναφέρεται σ'αυτό.

- Δίκυκλες Μοτοσικλέτες οι οποίες κατά το χρονικό διάστημα πρόσκλησής τους βρίσκονται εκτός της συγκοινωνιακής περιοχής Ορεστιάδας, μπορούν να ελεγχθούν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία σε οποιοδήποτε ΚΤΕΟ της χώρας, που έχει αδειοδοτηθεί για τον τεχνικό έλεγχο των Δικύκλων Μοτοσικλετών.

- Ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας, ο οποίος θα την προσκομίζει εκπρόθεσμα για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με το Ν.1350/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και επί πλέον τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ.

- Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι δικύκλων μοτοσικλετών παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Ι.ΚΤΕΟ Ορεστιάδας, στο τηλ. 25520 27888, το οποίο και έχει  εξουσιοδοτηθεί για τον τεχνικό έλεγχο Δικύκλων Μοτοσικλετών, προκειμένου να προγραμματίσουν την ημερομηνία ελέγχου.

- Στο παραπάνω πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα μοτοποδήλατα, των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι κάτω των 50 cc.


Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΙΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστηκε 2377 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013 09:16

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή