Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Μ. & Θ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ.Κώδικας : 681 00 - Αλεξ/πολη

Πληροφορίες : Αν. Κωτσιοπούλου

Τηλέφωνο : 2551 3 50475

Φαξ : 2551 3 50471

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αλεξανδρουπολη, 12-05-2015

Αριθμ. Πρωτ. οικ. 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α΄/27−12−2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α'/03-03-1994), όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α'/09-09-1999) καθώς και της όμοιας του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α΄/23-05-2003).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. ιε' του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012), σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

6. Την αριθμ. 9/2015 (Πρακτικό 2/19-01-2015) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχιακών αναγκών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας για το έτος 2015».

7. Την αριθμ. 1654/11-02-2015 (ΑΔΑ: 7ΧΗΠΟΡ1Υ–ΖΗ2) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αρίθμ. 9/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

8. Την ανάγκη αντιμετώπισης κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., σε όλο το οδικό της δίκτυο, που παρουσιάζονται κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο, όπως είναι αυτές του αποχιονισμού του οδικού δικτύου, της διαγράμμισης επούλωσης λάκκων, της επισκευής σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας, (π.χ. λόγω πλημμυρών, χιονοπτώσεων), χωρίς να υπολείπονται και οι άλλες χρονικές περίοδοι (άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο) καθώς δημιουργούνται πρόσθετες ανάγκες σε προσωπικό, κυρίως Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, το οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δεν διαθέτει.

9. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στους ΚΑΕ 4072.0342.0001 και 4072.0352.0001.

10. Τις υπ' αριθμ. 1794/28-04-2015 (ΑΔΑ 73ΖΛ7ΛΒ-ΚΨΩ) και 1795/28-04-2015 (ΑΔΑ ΒΝ957ΛΒ-ΛΦ9) αποφάσεις διάθεσης-ανάληψης πίστωσης που καταχωρήθηκαν με τους α/α 488 και 487, στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμής της ΥΔΕ Ν. Έβρου αντίστοιχα .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη τριών (03) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών που προκύπτουν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης pdf

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Διαβάστηκε 910 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 15:09
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba