Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ ΕΒΡΟΥ:

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τομέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 6/48/οικ.13999/20-06-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄280) Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/29-12-2011 (ΦΕΚ Α΄271 ) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη χιλίων πεντακοσίων (1.500) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής, Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

4. Την αριθμ. 3295/70232/21-06-2012 απόφαση κατανομής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Την αριθμ. 6569/67952/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

6. Την αριθμ. 39/2011 (ΦΕΚ 122/Β/8-2-2011) απόφαση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου-Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Για να δείτε τις ειδικότητες, τις περιοχές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ

Διαβάστηκε 968 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012 15:30

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή