Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 1.4 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24-05-2012

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηντιάτρικής Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, ανακοινώνει:

 

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ 214 <<ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ>>

ΔΡΑΣΗ 2.3 <<ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ>> σχετ. έγγραφο (ΑΔΑ:Β4ΩΡΒ-ΥΦ8) από 25.05.2012 σε 22.06.2012

 

- Στόχος της Δράσης 1.4 « Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού ».

Στόχος της δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των ενεργειακών εισροών , τη βελτίωση της οργανικής ουσίας του εδάφους , την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας

- Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 1.4 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού»,υποβάλλουν στους παρακάτω φορείς:

στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

ή

στις Οργανώσεις Καπνού (ΟΠΚ)

ή

στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)

ή

στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ)

Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα

- Δικαιούχοι - Κριτήρια Ένταξης

Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 2.3 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές παρέμβασης και εντάσουν την καλλιέργεια καπνού στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)

Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (περιληπτικά)

Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία

3. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων

4. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και      θα    έχει την ευθύνη της εφαρμογής της

5. Υπογεγραμμένη Σύμβαση με επιβλέποντα Γεωπόνο όπως προβλέπεται στο Πρότυπο AGRO 2 και πρέπει να καλύπτει την εφαρμογή του Προτύπου AGRO 2 από τη σπορά του καπνού.

6. Αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα, αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ, για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2, όπου αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη και τα στοιχεία των αγροτεμαχίων με βάση την τελευταία ΑΕΕ και πρέπει να καλύπτει και τη σπορά των καπνών.

7. Πιστοποιητικό AGRO 2 στην περίπτωση που ήδη υπάρχει.

8. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας.

Δεσμεύσεις δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία, να έχουν αρχίσει τις δεσμεύσεις της δράσης από την 15η Οκτωβρίου 2011 και να έχουν εντάξει την καλλιέργεια καπνού στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση τις κατευθύνσεις του Προτύπου AGRO 2 καθώς και να αναλάβουν και τις ακόλουθες πρόσθετες δεσμεύσεις:

- Συνδυασμός αμειψισποράς και ακαλλιέργητου περιθωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ

- Η έκταση που θα καλλιεργήσει ο καπνός με το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% της συνολικής επιλέξιμης έκτασης και το πολύ μέχρι το 75 % αυτής

- Χειρονακτική απομάκρυνση ζιζανίων στην έκταση που καλλιεργείται με καπνό.

2. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τις απαιτήσεις τις πολλαπλής συμμόρφωσης.

3. Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο ΣΠΔ

4. Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο .

5. Να υποβάλουν κατ΄έτος αίτηση πληρωμής με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οικία ΚΥΑ.

6. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 600€/Ha ετησίως

Περισσότερες πληροφορίες

1. Στις Δ/νεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών

2. Στην ηλεκτρονική Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr

3. Στην ηλεκτρονική δ/νση www.agrotikianaptixi.gr

Διαβάστηκε 1092 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012 10:09

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή