Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡOY

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α ΚΑΙ Ν.2040/92, ΦΕΚ 70Α).

2. Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 49Α) «Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών , ποταμών και προστασίας αυτών.

3. Την παρ.1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 235/79(ΦΕΚ 65Α) «περί ρυθμίσεως της εντός των ποταμών διενεργούμενης αλιείας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/27-12-2010) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

6. Την με αρ. πρ. οικ 39/19-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπερειφερειάρχες» (ΦΕΚ Β 322/8-2-2011).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας... ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄».

8. Την ανάγκη λήψεως μέτρων προστασίας της αναπαραγωγής των υδροβίων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα της περιφερειακής ενότητας Έβρου.

9. Την εισήγηση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας ΄Εβρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Απαγορεύουμε την αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο α) στον ποταμό Έβρο, β) στις τεχνητές λίμνες, γ) στα ρέοντα ύδατα (ρέματα, χείμαρροι, κανάλια, διώρυγες) και δ) τους υπόλοιπους υδάτινους σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου.

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει στις 15 Απριλίου 2012 και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει στις 30 Μαϊου 2012 και ώρα 8:00 π. μ.

2. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών και των λοιπών υδροβίων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω επιφανειακά νερά.

3. Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92). Συγκεκριμένα για τις παραβάσεις των αλιευτικών διατάξεων η αποφάσεων επιβάλλονται διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις όπως επιβολή προστίμου, αφαίρεση άδειας αλιείας, κατάσχεση και εκποίηση των παρανόμων αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και εκποίηση η καταστροφή (ανάλογα με την περίπτωση) αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

4. Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες γενικά οι ανακριτικές Αρχές.

5. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λ.π.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της.

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ

Διαβάστηκε 1098 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 10 Απριλίου 2012 12:53

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή