Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Δράμας

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 30-06-2023 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2022.

Από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δράμας γίνεται γνωστό, ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ.19313 ΕΞ 2023/21-04-2023 (ΦΕΚ 2634/τ.Β΄/21-04-2023) απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ:6ΔΧΜ46ΜΤΛΠ-ΒΑ2), δαπάνες σωματείων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 01-01-2015 έως 31-12-2022, δύναται να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έως 30 Ιουνίου 2023.

Ειδικότερα, τα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, τα οποία επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό το οποίο υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) συνολικά ετησίως, οφείλουν να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 83, του Ν.4727/2020, καθώς και της υπ’13687 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2009/τ.Β΄/14-05-2021) σχετικής υπουργικής απόφασης.

Στο ως άνω πλαίσιο, ο κάθε επιχορηγούμενος φορέας, αφού πρώτα εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (στον υπερσύνδεσμο https://mef.diavgeia.gov.gr), με στοιχεία σύνδεσης του συστήματος Taxisnet της ΓΓΔΕ, ακολούθως θα πρέπει να αναρτήσει τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών του (στοιχεία νόμιμων παραστατικών, όπως αναφορά εκδότη & λήπτη παραστατικού, είδος αντικειμένου, ύψος συναλλαγής). Η παράλειψη της ανωτέρω σχετικής ανάρτησης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους μελλοντική επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.

Επιπροσθέτως, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση ανάρτησης δαπανών οι οποίες καλύπτουν ανάγκες ευαίσθητου κοινωνικού χαρακτήρα και στις οποίες η δαπάνη του φορέα αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, κατά την καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού και για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεν συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ» και «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ».

Διαβάστηκε 122 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή