Διοικητική Ενημέρωση

Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων σε επιτροπές

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές:
Α. Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών καθαριότητα των κτιρίων της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης στην έδρα της
Β. Παραλαβής υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας ΑΜΘ και το κτίριο της ΠΕ Ροδόπης
Γ. Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης στην έδρα της
Δ. Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για το σχολικό έτος 2014-2015, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» και αναπλήρωσης
Ε. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 του ως άνω διαγωνισμού και αναπλήρωσης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)
2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)
3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

Γνωστοποιούμε

Ότι τη Δευτέρα 16/06/2014, ώρα 08:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού (3ος όροφος, γραφείο 321), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές:
Α. Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών καθαριότητα των κτιρίων της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης στην έδρα της
Β. Παραλαβής υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας ΑΜΘ και το κτίριο της ΠΕ Ροδόπης
Γ. Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης στην έδρα της
Δ. Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για το σχολικό έτος 2014-2015, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» και αναπλήρωσης
Ε. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για το σχολικό έτος 2014-2015, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» και αναπλήρωσης.

Με εντολή Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού

Τρύφων Εξάρχου
ΠΕ (Διοικ.Οικον.)

Σχετικό αρχείο...

Διαβάστηκε 898 φορές

Αναζήτηση Διοικητική Ενημέρωση

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή