Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 735

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 735/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας με τον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ του 8ου Πανελλαδικού Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5809/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 735: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ΄ αριθμ. 3867/13-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ο Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ έχει αναλάβει την οργάνωση και διεξαγωγή του 8ου Πανελλαδικού Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης, μετά από πολλά χρόνια που είχε η Καβάλα να αναλάβει να φιλοξενήσει αγώνες Πανελλήνιας εμβέλειας. Πραγματοποιώντας μια καλή διοργάνωση θα εξασφαλίσουμε τους αγώνες αυτούς για κάθε χρόνο, που αυτό σημαίνει αθλητικό τουρισμό και ανάσα για τους επαγγελματίες, αφού στους αγώνες τένις για κάθε αθλητή υπάρχει και ένας συνοδός, γεγονός που διπλασιάζει τον αριθμό των επισκεπτών. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 27/9 -7/10/2012 στο γήπεδο στη Καλαμίτσα Καβάλας. Είναι προφανές ότι από τη συνδιοργάνωση των αγώνων της Π.Ε Καβάλας με το Αθλητικό Ομιλο Αντισφαίρισης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ προκύπτει όφελος για την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση μέρους του κόστους της διοργάνωσης με την ιατρική κάλυψη με το ποσό των 500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από τον Ιατρό Τεμεκονίδη Θεμιστοκλή με ΑΦΜ 071164986, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας με τον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ του 8ου Πανελλαδικού Πρωταθλήματος Αντισφαίρισης και την κάλυψη μέρους του κόστους της διοργάνωσης με την ιατρική κάλυψη με το ποσό των 500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από τον Ιατρό Τεμεκονίδη Θεμιστοκλή με ΑΦΜ 071164986, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 735/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 495 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 10:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 734 2012 Απόφαση 736 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή