Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 732

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 732/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης υπηρεσιών Αποκεντρωμένου Τμήματος Εμπορίου και Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου – Συστέγαση με άλλες υπηρεσίες.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5809/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 732: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ΄ αριθμ. 4623/12-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Στην Ορεστιάδα σε κτίριο, επί της οδού Κων/πόλεως 165, στεγάζονται το Αποκεντρωμένο Τμήμα Εμπορίου και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου). Για το εν λόγω ακίνητο υπογράφτηκε στις 29-1-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, μεταξύ του πρώην Επαρχείου Βορείου Έβρου και των Καμίδη Δημητρίου-Καμίδου Ελένης, ιδιοκτήτες του ακινήτου, και ορίστηκε διάρκεια μίσθωσης έξη ( 6) ετών και μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 520,00 €. Στις 14-9-2010, βάσει του αριθ. 2/32619/17-5-2010 εγγράφου της 20ης Δ/νσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τροποποιήθηκε η σύμβαση και μειώθηκε το μηνιαίο μίσθωμα κατά 20%, από 520,00€ στα 416,00€, με εφαρμογή από 1-7-2010 και χωρίς καμιά ετήσια αναπροσαρμογή/αύξηση για τρία (3) χρόνια. Στις παραπάνω υπηρεσίες υπηρετούν συνολικά πέντε (5) υπάλληλοι (2 στο Τμήμα Εμπορίου και 3 στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας).
Τα λειτουργικά έξοδα του κτιρίου υπολογίζονται: 416,00€/μηνιαίως για το μίσθωμα - 30,00€/ανά τρίμηνο για ύδρευση - 220,00€/ανά τετράμηνο για τη Δ.Ε.Η και 2.264€ για κοινόχρηστα που αφορούν χρονικό διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο και είναι δαπάνες για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης .
Μετά από επιτόπια μετάβασή μας στην Ορεστιάδα και κατόπιν συνεργασίας με τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας η οποία στεγάζεται σε μισθωμένο επίσης ακίνητο επί της οδού Ραιδεστού 9 και της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα συστέγασης των ανωτέρω υπηρεσιών μας, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση στο ακίνητο που στεγάζεται η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής .
Κατόπιν τούτου και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. η) του άρθρου 176 του ν. 3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4071/12, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για: « την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων», - Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. β του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α) και την αριθμ. 5930/15-4-1997 σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης,
- Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4024/2011 και την αριθμ. πρωτ. 116235/3141/ΟΟΤΥ/Ε΄-23-11- 2012 ερμηνευτική εγκύκλιο με οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων, περί μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις οποίες «δίνεται η δυνατότητα στο Δημόσιο να προβαίνει σε αζήμια λύση μισθώσεων ακινήτων, στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες δύναται να συστεγαστούν σε άλλο κατάλληλο χώρο».
- Το από 29-1-2010 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου με το οποίο είχε μισθωθεί για χρονικό διάστημα έξη (6) ετών ακίνητο ιδιοκτησίας των Καμίδη Δημητρίου - Καμίδου Ελένης για τη στέγαση του Αποκεντρωμένου Τμήματος Εμπορίου και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ευρισκόμενο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 165 στην Ορεστιάδα.
- Το γεγονός ότι η συστέγαση των παραπάνω υπηρεσιών στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής θα γίνει χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση και επί πλέον επιτυγχάνεται εξοικονόμηση των λειτουργικών δαπανών των παραπάνω υπηρεσιών , η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την μονομερή λύση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 165 στην Ορεστιάδα, όπου στεγάζονται το Αποκεντρωμένο Τμήμα Εμπορίου και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και την μεταφορά και συστέγασή τους με υπηρεσίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας στο κτίριο επί της οδού Ραιδεστού 9, χωρίς επί πλέον επιβάρυνση ή αναπροσαρμογή του μισθώματος που ισχύει για το ανωτέρω ακίνητο.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μονομερή λύση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 165 στην Ορεστιάδα, όπου στεγάζονται το Αποκεντρωμένο Τμήμα Εμπορίου και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και την μεταφορά και συστέγασή τους με υπηρεσίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας στο κτίριο επί της οδού Ραιδεστού 9, χωρίς επί πλέον επιβάρυνση ή αναπροσαρμογή του μισθώματος που ισχύει για το ανωτέρω ακίνητο.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 732/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 527 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 11:18
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 731 2012 Απόφαση 733 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή