Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 731

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 731/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού Σιδηρονέρου – Σκαλωτής» Προϋπολογισμού: 200.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5809/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 731: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ΄ αριθμ. 4873/6-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ 2010 με το ποσό των 200.000 Ευρώ αρχικά. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ έγινε από την Δ.Τ.Υ. Ν.Δράμας και εγκρίθηκε με την 680/29 - 03 – 2010 απόφαση. Η ανάθεση του έργου έγινε με το πρακτικό 31/02-07-2010 (απόφαση 162) της Ν.Ε. Ν Δράμας και το συμφωνητικό υπογράφηκε την 29/07/2010 για το ποσό των 187.886,46 Ευρώ με ΦΠΑ (21%). Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 24/01/2011. Εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (απόφαση 3536/28-12-2010 Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας) συνολικού ποσού 201.712,20 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Η προτεινομένη δαπάνη με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ είναι για εργασίες αναθεώρηση τόκους υπερημερίας και Φ.Π.Α. 204.611,19 Ευρώ με ΦΠΑ (23%). Ήτοι αύξηση από τον τελευταίο εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου κατά 2.898,99 Ευρώ η οποία οφείλεται στους τόκους υπερημερίας και το αναλογούν σε αυτούς ΦΠΑ . ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να αντιμετωπισθεί οικονομικά η απαίτηση του αναδόχου για την καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 2ου λογαριασμού του έργου σύμφωνα με τον υπολογισμό και το με αρ. πρωτ. 2074/25-05-2012 έγγραφο της Νομικής υπηρεσίας την Π.Ε. Δράμας. Ο προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν.3669/2008, το οποίο αναφέρει «Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α’) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση». Δεν απαιτείται παράταση για την περαίωση του έργου καθώς έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 18-12- 2010.
Για τους παραπάνω λόγους, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού Σιδηρόνερου – Σκαλωτής» Προϋπολογισμού: 200.000,00€ με ΦΠΑ. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού Σιδηρόνερου – Σκαλωτής» Προϋπολογισμού: 200.000,00€ με ΦΠΑ. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 731/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
           ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 465 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 11:23
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 730 2012 Απόφαση 732 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή