Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 729

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 729/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και της περίληψης αυτής για τον Ελληνικό τύπο, συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της ΠΕ Ξάνθης», εργολαβία: «Κατασκευή τοιχίου συγκράτησης πρανών στην Ε.Ο. ΑΡ.55»
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5809/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 729: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ΄ αριθμ. 69998/Ξ-ΔΤΕ-4053/16-8-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την υπ’ αρ. 19 / 15-2-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την οποία το έργο εντάχθηκε στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2012 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 200.000,00 €.
3. Την μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και το σχέδιο Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ», ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.ΑΡ.55, προϋπολογισμού 200.000,00 €, που εγκρίθηκαν με την αρ. 52179/Ξ-ΔΤΕ-2933/ 22 – 06 - 2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης, ΑΔΑ: Β4Λ57ΛΒ-ΕΑΦ.
4. Τη Διακήρυξη Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα υποβολής των προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν.3669/2008, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
5. Την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 για τη σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού.
6. Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2540/Β΄/7-11-2011 .
7. Το με αρ. Πρωτ.: 51612/Ξ-ΔΤΕ-2902/21-06-2012 Πρακτικό κλήρωσης της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με το οποίο προέκυψαν τρείς τεχνικοί υπάλληλοι της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών.
8. Τη διάθεση πίστωσης που εγκρίθηκε με την αριθ 49910/2671/13-07-2012 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
9. Το με αρ. πρωτ. 67725/Ξ-ΔΤΕ-3902 της Δ.Τ.Ε. της ΠΕ Ξάνθης με το οποίο ζητάτε ο ορισμός εκπροσώπου από το Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Δ. Ξάνθης για συμμετοχή στη επιτροπή διαγωνισμού, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ», ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο.ΑΡ.55:
α) Την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
β) Την έγκριση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και της περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τον Ελληνικό τύπο
γ) Τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στις παρ. -5- και -6- της παρούσας ως εξής:
1) από τρείς τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, οι οποίοι προέκυψαν από την κλήρωση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με το Πρακτικό της παρ.7 της παρούσας εισήγησης και είναι οι εξής:
1. Τζεϊρανάκη Μαρία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με B΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Παπαλεξίου Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Γ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος, και αναπληρώτρια Προέδρου.
3. Χατζηαβραμίδου Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ με ΣΤ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος Με αναπληρωματικά μέλη
1. Σαγιόγλου Λεονώρα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
2. Τοπαλίδου Σταματία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
3. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
2) από έναν εκπρόσωπο του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης με τον αναπληρωτή του όπως αυτός θα οριστεί με έγγραφο από το Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης. Γραμματέας της επιτροπής διαγωνισμού ορίζεται η Αθηνά Παπαδοπούλου με αναπληρώτρια την Γεωργία Δεληβασίλη.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 3 λευκά )

1. Εγκρίνει για το έργο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της ΠΕ Ξάνθης» , εργολαβία: «Κατασκευή τοιχίου συγκράτησης πρανών στην Ε.Ο. ΑΡ.55»:
α) Ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης την ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
β) Την Διακήρυξη της Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και της περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τον Ελληνικό τύπο
2. Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το από 21-06-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
1. Τζεϊρανάκη Μαρία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με B΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Παπαλεξίου Δημήτριος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Γ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος, και αναπληρώτρια Προέδρου.
3. Χατζηαβραμίδου Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ με ΣΤ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος
Με αναπληρωματικά μέλη
1. Σαγιόγλου Λεονώρα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
2. Τοπαλίδου Σταματία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
3. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
Και έναν εκπρόσωπο του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης με τον αναπληρωτή του όπως αυτός θα οριστεί με έγγραφο από το Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης. Γραμματέας της επιτροπής διαγωνισμού ορίζεται η Αθηνά Παπαδοπούλου με αναπληρώτρια την Γεωργία Δεληβασίλη. Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής, Κωνσταντίνος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης ψηφίζοντας Λευκό, ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς την υπηρεσία διότι η εισήγησή της δεν είναι πλήρης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 729/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 456 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 11:36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 728 2012 Απόφαση 730 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή