Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 728

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 728/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας και τον ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση νέας πτέρυγας της Μονάδας Ανοικτής Φροντίδας Ηλικιωμένων Κομοτηνής, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιρίου και εξοπλισμός του συγκροτήματος», προϋπολογισμού 2.950.000,00 €.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5809/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 728: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ΄ αριθμ. 1862/14-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας στέλνουμε συνημμένα τη Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο «Αποπεράτωση νέας πτέρυγας της Μονάδας Ανοικτής Φροντίδας Ηλικιωμένων Κομοτηνής, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιρίου και εξοπλισμός του συγκροτήματος», προϋπολογισμού 2.950.000€ και παρακαλούμε για την έγκρισή της. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το αριθ.πρωτ.5730/27-8-2012 έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την δημοπράτηση του έργου του θέματος. Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου έχουν εγκριθεί με την αριθ.44/πρακτ.2/30-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜΘ. Επίσης παρακαλούμε για τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008. Σύμφωνα με το από 10-9-2012 πρακτικό Επιτροπής Δημόσιων Κληρώσεων προτείνουμε τα εξής τέσσερα (4) τακτικά μέλη για την Επιτροπή Διαγωνισμού:
1. Τσιλιγγίρη Χρύσα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης ως Πρόεδρο
2. Παπαθεοδώρου Ευάγγελο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης ως μέλος
3. Τζεμίντιμπη Απόστολο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης ως μέλος
4. Δημόπουλο Νικόλαο, Εργοδηγό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
Αναπληρωτές των ανωτέρω προτείνουμε τους:
1. Πίτατζη Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης
2. Φωτιάδου Ιωάννα, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης
3. Παπασάββας Αθανάσιο, Ηλεκ/λόγο Μηχανικό ΤΕ στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
4. Καυχόπουλο Κων/νο, Εργοδηγό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
Τα ως άνω αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 21 του Ν.3669/2008) αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η κα Γκιγκίλα Αργυρώ, Διοικητικός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης, την οποία θα αναπληρώνει η κα Γλερίδου Χριστίνα, Διοικητικός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης Ως Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ προτείνουμε τον κ. Γεώργιο Ζηλούδη με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Τσαλικίδη. Ως Εκπρόσωπο του ΤΕΕ προτείνουμε τον κ. Γεώργιο Παπαδήμο, Πολιτικό Μηχ/κό με αναπληρωτή του τον κ. Κυριάκο Νικηφορίδη, Πολιτικό Μηχ/κό, σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.2125/13-9-2012 έγγραφο του ΤΕΕ Θράκης. Ως Εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων προτείνουμε τον κ. Παντελή-Μάριο Σοφιανό, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ με αναπληρωτή του τον κ. Κυριάκο Νικηφορίδη, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ, σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.487/23-1-2012 έγγραφο της ΠΕΔΜΕΔΕ. Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α) Την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου του θέματος
Β) Τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος σύμφωνα με το Πρακτικό κλήρωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό )

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης δημοπράτησης του έργου: «Αποπεράτωση νέας πτέρυγας της Μονάδας Ανοικτής Φροντίδας Ηλικιωμένων Κομοτηνής, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιρίου και εξοπλισμός του συγκροτήματος», προϋπολογισμού 2.950.000,00 € με την κάτωθι διόρθωση:
 Διόρθωση αρ. 24.2 Β: να διαγραφεί «ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης…» και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα και με το από 10-9-2012 πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιλιγγίρη Χρύσα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης ως Πρόεδρο
2. Παπαθεοδώρου Ευάγγελο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης ως μέλος
3. Τζεμίντιμπη Απόστολο, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης ως μέλος
4. Δημόπουλο Νικόλαο, Εργοδηγό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
5. Γεώργιο Ζηλούδη ως εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ
6. Γεώργιο Παπαδήμο, Πολιτικό Μηχ/κό ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ
7. Παντελή-Μάριο Σοφιανό, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ ως εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
Αναπληρωτές των ανωτέρω προτείνουμε τους:
1. Πίτατζη Σοφία, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης
2. Φωτιάδου Ιωάννα, Πολιτικό Μηχανικό στη Δ.Τ.Ε ΠΕ Ροδόπης
3. Παπασάββας Αθανάσιο, Ηλεκ/λόγο Μηχανικό ΤΕ στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
4. Καυχόπουλο Κων/νο, Εργοδηγό στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης
5. Νικόλαο Τσαλικίδη ως εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ
6. Κυριάκο Νικηφορίδη, Πολιτικό Μηχ/κό, ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ
7. Κυριάκο Νικηφορίδη, Πολιτικό Μηχανικό ΕΔΕ ως εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων
Τα ως άνω αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με την παρ.4, του άρθρου 21 του Ν.3669/2008) αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Γκιγκίλα Αργυρώ, Διοικητικός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης, την οποία θα αναπληρώνει η Γλερίδου Χριστίνα, Διοικητικός στη Δ.Τ.Ε Π.Ε Ροδόπης Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης ψηφίζοντας Λευκό, διότι είναι αντίθετος με το έργο.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 728/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 527 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 11:40
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 727 2012 Απόφαση 729 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή