Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 727

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 727/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων, τευχών δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού (Κ 4-3) και των προσβάσεων στον περιφερειακό δρόμο οικισμού Θυρέας για διάβαση του ρέματος» Προϋπολογισμού: 174.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5809/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 5)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 727: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ΄ αριθμ. Η-6178/7-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ για το έτος 2012 Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 03 / 30-7-2012), με κωδικό έργου 121002052 και με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 174.000,00 €, περιλαμβάνεται το έργο «Κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού (Κ 4-3) και των προσβάσεων στον περιφερειακό δρόμο οικισμού Θυρέας για διάβαση του ρέματος» Το έργο αφορά στην κατασκευή (δίδυμου οχετού) που θα αποτελείται από δύο κιβωτοειδείς οχετούς διαστάσεων 4,00Χ3,00 μέτρα, στο ρέμα που διασχίζει τον οικισμό, επί του περιμετρικού δρόμου που διέρχεται Ανατολικά του οικισμού Θυρέας του Δήμου Διδ/χου. Η κατασκευή του τεχνικού αυτού είναι επιβεβλημένη διότι θα αντικαταστήσει το υπάρχον ρείθρο (Ιρλανδική διάβαση) που κατά τους χειμερινούς μήνες κατακλύζεται από τα όμβρια νερά με συνέπεια να διακόπτεται η κυκλοφορία στον δρόμο ή να διεξάγεται με πολλούς κινδύνους για τα οχήματα και τους διερχόμενους. Θα λειτουργεί στην ουσία ως παρακαμπτήριος του οικισμού από όπου διέρχονται τα βαρέα οχήματα και όλος ο όγκος των οχημάτων του στρατοπέδου Λαγού, θα αποσυμφορίζει πλήρως την κυκλοφορία του κεντρικού δρόμου και της πλατείας του οικισμού όπου παίζουν καθημερινά παιδιά. Θα προκηρυχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός ( άρθρο 3 του Ν. 3669/08) (ΚΔΕ.) για την ανάθεση του.
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 138.552,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι:
Α1) Τις τάξεις Α2, 1η,2η, εντός Νομού και δηλωμένο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Α2) Τις τάξεις Α2, 1η, εκτός Νομού και δηλωμένο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία προερχόμενοι από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου (Μ.Ε.Ε.Π.)
Γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω (Β) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Κ, του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). o Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.771,05 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (_6_) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (_6_) μήνες (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)). o Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προγράμματος ΚΑΠ 2012 Π.Α.Μ.Θ για την Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 03 / 30-7-2012), με κωδικό έργου 121002052 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 174.000,00 €. και υπάρχει Απόφ. Έγκρισης Δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ.: 4014/3-8-2012/Δ/σης Οικ.Π.Ε. Έβρου με (ΑΔΑ Β4Γ37ΛΒ-ΗΝΔ) o Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης. Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 είναι τριμελής και, σύμφωνα με το από 14-08-2012 πρακτικό κλήρωσης που σας επισυνάπτουμε προέκυψαν τα κληρωθέντα μέλη κατά σειρά κλήρωσής. Με βάση τα προαναφερόμενα

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Α. Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού (Κ 4Χ3) και των προσβάσεων στον περιφερειακό δρόμο οικισμού Θυρέας για διάβαση του ρέματος», χρηματοδοτούμενου από ΚΑΠ 2012 Π.Α.Μ.Θ για την Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 03 / 30-7-2012), με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 174.000,00 €. που υπάρχει Απόφ. Έγκρισης Δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ.: 4014/3-8-2012/Δ/σης Οικ.Π.Ε. Έβρου με (ΑΔΑ Β4Γ37ΛΒ-ΗΝΔ). Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 3 του Ν.3669/2008, με το σύστημα υποβολής “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και Β. Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το Πρακτικό Κλήρωσης αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄ β ως πρόεδρος
2. ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄ β
3. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. με Δ΄ β. ως μέλη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄ β ως πρόεδρος
2. ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄ β
3. ΚΑΛΕΝΤΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. με Γ΄β ως μέλη
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕ Σχεδιαστών με Γ΄ β. με Σύμβαση με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με Γ’β. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς οχετού (Κ 4Χ3) και των προσβάσεων στον περιφερειακό δρόμο οικισμού Θυρέας για διάβαση του ρέματος» προϋπολογισμού: 174.000,00 € και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το από 14-08-2012 πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄ β ως πρόεδρος
2. ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄ β
3. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. με Δ΄ β. ως μέλη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄ β ως πρόεδρος
2. ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄ β
3. ΚΑΛΕΝΤΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. με Γ΄β ως μέλη
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕ Σχεδιαστών με Γ΄ β. με Σύμβαση με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με Γ’β Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 727/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                             ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 750 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 11:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 726 2012 Απόφαση 728 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή