Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 703

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 Του Πρακτικού αριθ. 32 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 703/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπανών των διευθύνσεων της  Π.Ε. Καβάλας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος  όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5686/10-9-2012  έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ  703: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Καβάλας με το υπ.άριθμ.03/οικ.3816/10-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Έχοντας υπόψη :  1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 ( παρ 1 , εδάφιο στ’ )του Ν 3852/ ΦΕΚ 87 Α’/ 7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης », σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.  2. Την αριθ.620/15-3-2011 απόφαση του  Περιφερειάρχη , με την οποία η αρμοδιότητα αυτή για όσες δαπάνες δεν ξεπερνούν το ποσό των 5.000 € , έχει μεταβιβαστεί στους Αντιπεριφερειάρχες.  3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/ ΦΕΚ 85/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 25009/50/ΕΚ », το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του  Ν.3852/2010 μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού , εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή. 4. Την ανάγκη έγκρισης δαπανών των Διευθύνσεων της Π.Ε Καβάλας  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση των δαπανών των Διευθύνσεων της Π.Ε Καβάλας ( σύνολο 23 ) για το χρονικό διάστημα από 22/8/2012 έως 7/9/2012 προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού  Ελέγχου Νομού Καβάλας και να καταστεί δυνατή η ενταλματοποίησή τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα δαπανών. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τις δαπάνες των Διευθύνσεων της Π.Ε Καβάλας ( σύνολο 23 ) για το χρονικό διάστημα από 22/8/2012 έως 7/9/2012 προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου  Νομού Καβάλας και να καταστεί δυνατή η ενταλματοποίησή τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ 22 / 8 / 2012 ΕΩΣ 7 / 9 / 2012

A/A

ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑΣ -
ΚΑΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΙΘ.
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
( € )

1 3192.0813 975 22/8/2012

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ-
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΘΑΣΟΥ

 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΣΥΠ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟ
Β/ΘΜΙΑ ΕΚ/ΣΗ ΑΠΟ 1-1/12-4-
2012

 2288  1.632
2 3311.0841 968 22/8/2012 ΤΣΙΓΚΑ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΑΓΟΝΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟ ΔΤΕ

2118   44,28
3 3151.0711 973 22/8/2012

ΨΑΡΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΕΝΤΕ-5-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2012

2238   240.86
4 3151.0711 972 22/8/2012

ΨΑΡΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞ -6-
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2273   261,75
5 3191.0843 971 22/8/2012

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΕ-
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Κ. & ΣΙΑ

 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

2397   499,92
6 3191.1723

970

981

22/8/2012

28/8/2012

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Π.Ε

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ, ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 2396

 160,00

149,00

7 3192.0829 982 28/8/2012  

ΧΡΥΣΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
(ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ -
ΔΕΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

2369   341,42
8 3192.1723 983 28/8/2012  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Π.Ε

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 2412  959,92
9 3351.0711

986

987

988

989

990

991

29/8/2012  

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΠΑΪΤΟΤΣΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

 ΑΡΜΑΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΕΛΑΙΔΙΝΗ

 

 

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

 2344

 130,50

438,45

188,46

105,72

58,68

128,97

10 3072.0829 992 29/8/2012  

ΓΕΝΙΚΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΑΕΕ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 2145  615,00
11 3311.1511 985 29/8/2012  ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ

2217   377,33
12 3311.1321 999 30/8/2012  

ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΤΟΥΣ 201

2109   1.353,00
13 3311.0861 1000 30/8/2012  

ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2012

2112   307,50
14 3151.0711 1006 3/9/2012  

ΧΙΖΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

2343   63,28
15

3072.0342
&
3072.0352

1008 4/9/2012  

ΖΗΝΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΙΔΟΧ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2012

2409

&

2408 

 

1.092,00
+
311,88
1.403,88

16 3072.0831

1009

1010

1011

1012

1013

4/9/2012  Δ.Ε.Υ.ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012

 2034

 5.781,00

18,00

13,00

15,50

77,00

17 3072.0832

1015

1016

1023

1024

1025

4/9/2012

7/9/2012

 Δ.Ε.Η. Α.Ε.  

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012

2185 

 12.318,2

3

62,00

113,97

5,63

305,03

18 3072.0561 1017 4/9/2012  

ΖΑΪΜΙΔΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

 2260
19 3072.0561 1018 4/9/2012  

ΖΑΪΜΙΔΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

 2324 237,21
20 3292.0711 1007 6/9/2012  

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ
ΚΡΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ,
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΣΦΑΓΕΙΑ, ΟΣΔΕ
Κ.Λ.Π., ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
2012

 2333   418,53
21 3295.1699 1019 6/9/2012  

ΑΞΙΩΤΗΣ Δ.
ΙΩΑΚΕΙΜ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
(ΓΑΝΤΙΑ), ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2012 ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε

ΚΑΒΑΛΑΣ

 2424  214,00
22 3295.1699  1021  6/9/2012  ΚΑΨΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  

ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ (2) ΒΥΤΙΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 500
ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΒΑΝΑ, ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2012 ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε
ΚΑΒΑΛΑΣ

 2426  234,32
23

3071.9917
.0008
( ΣΑΝΑ 8 )

 

ΕΡΓΟ: ΣΑΝΑ 8 ( Προσθήκη
αιθουσών στο 16ο Δημοτικό
Σχολείο Καβάλας )

 

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής με ημερομηνία
απόδοσης την 14/11/2012, στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας κ. Κακογεωργίου Ηλία για την
πληρωμή της ΔΕΗ για το έργο (ΣΑΝΑ 8 ) : « Προσθήκη αιθουσών
στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας »

 7.109,47

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 510 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:21
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 702 2012 Απόφαση 704 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή