Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 699

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 699/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγων του διατροφικού  επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους για τους μήνες Ιούλιο –Αύγουστο 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5686/10-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα  άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 699: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ. αριθμ. οικ.2112 /10-9- 2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Προκειμένου η υπηρεσία μας να καταβάλλει το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, για Ιούλιο – Αύγουστο  2012 σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τα παρακάτω ποσά ανά Περιφερειακή Ενότητα. 1. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης Το ποσό ανέρχεται σε 126.000,00 € (εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ) και θα  βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. 2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου  Το ποσό ανέρχεται σε 133.000,00 €  (εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.  3. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης  Το ποσό ανέρχεται σε 76.116,08 € (εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν δέκα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον ειδικό φορέα 1510  ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.4. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Το ποσό ανέρχεται σε 148.300,00 € (εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες και τριακόσια ευρώ) και θα  βαρύνει τον προϋπολογισμό της  Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713  οικ. Έτους 2012. 5. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας Το ποσό ανέρχεται σε 112.000,00 € (εκατόν δώδεκα χιλιάδες ευρώ) και θα  βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα πληρώσουν με τακτικό ένταλμα πληρωμής. Τυχόν διαφορές (υπόλοιπα) που θα προκύψουν μετά την έγκριση της οικονομικής επιτροπής και τη σύνταξη από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινων. Μέριμνας των Π.Ε, των δαπανών, θα  ανακληθούν.  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2012 ,ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. Η  Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους για τους μήνες Ιούλιο –Αύγουστο 2012, ανά Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 699/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 610 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:36
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 698 2012 Απόφαση 700 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή