Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 698

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 698/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακίνησης Περιφερειακού  Συμβούλου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος,  Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5686/10-9-2012 έγγραφη  πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος  Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 698: Εισηγούμενος το  τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της Ο.Ε.:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Νικολαΐδη Ιωάννη ο οποίος σύμφωνα με την 73/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ορίστηκε ως μέλος στην Επιτροπή  Πρωτογενούς Τομέα ,Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για να παραστεί σε συναντήσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός τομέας Κοινοτικών Πότων & Υποδομών, α) με  την Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος» 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ και β) με την Δ/νση Τοπογραφικής ως εκπροσώπου της Π.Α.Μ.Θ. ,  καθώς η παρουσία του κρίνεται κατεπείγουσα και επιβεβλημένη. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις :
1. Του Περιφερειακού Συμβούλου Νικολαΐδη Ιωάννη στην Αθήνα την Δευτέρα 10-09-2012 με επιστροφή την Τρίτη 11/9/2012 με το ΚΤΕΛ για συναντήσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &  Τροφίμων – Διοικητικός τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, α) με την Ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος» 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ  και β) με την Δ/νση Τοπογραφικής.   Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 698/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                            
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 406 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 697 2012 Απόφαση 699 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή