Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 697

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 697/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εθνικού οδικού δικτύου Ξάνθης», προϋπολογισμού 1.500.000,00€.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5686/10-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 697: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ξάνθης με το υπ’ αριθμ.78009/Ξ-ΔΤΕ-4517/12-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
3. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
4. Τη μελέτη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εθνικού οδικού δικτύου Ξάνθης», προϋπολογισμού 1.500.000,00 €, που εγκρίθηκε με την αρ. 42281/Ξ-ΔΤΕ- 2473 / 25 – 05 - 2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης, ΑΔΑ: Β49Ζ7ΛΒ-Ω8Κ.
5. Την αριθ. 19 /15-02-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις εθνικού οδικού δικτύου Ξάνθης», στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Α.Μ. έτους 2012
Π.Ε. Ξάνθης ΚΑΠ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) και με Κ.Ε. 123602002.
6. Τη Διακήρυξη Δημοπρασίας με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του N. 3669/2008 σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών, του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
7. Την αριθ. 394 /15-06-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. πρωτ. 54133/Ξ-ΔΤΕ-3034/28-06-2012 Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου του θέματος και τα μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
8. Το με αρ. πρωτ.: 42921/Ξ-ΔΤΕ-2500/28-05-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης προς ΣΠΕΔΕ Ξάνθης για ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή δημοπρασίας.
9. Το με αρ. πρωτ.: 406/11-07-2012 έγγραφο του ΣΠΕΔΕ Ξάνθης με το οποίο ορίζει εκπρόσωπο στην επιτροπή δημοπρασίας.
10. Το με αρ. πρωτ.: 60919/Ξ-ΔΤΕ-3470/18-07-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης προς τα μέλη της επιτροπής δημοπρασίας με το οποίο ειδοποιήθηκαν να παρευρίσκονται στην υπηρεσία στις 24-07- 2012 για την διενέργεια του διαγωνισμού.
11. Την από 24-07-2012 διενέργεια του διαγωνισμού του θέματος, ο οποίος απέβη άγονος.
12. Το από 24-07-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την άγονη Δημοπρασία σύμφωνα με το οποίο η Ε. Δ. ήλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας, την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης Δημοπρασίας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης Δημοπρασίας.
Τέλος, ελέγχθηκε το παραδεκτό των Οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22, παρ.4, του N. 3669/08 Κ.Δ.Ε.) στην Οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων και παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε. Δ. κατάρτισε πίνακα των διαγωνιζόμενων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές, με σειρά μειοδοσίας ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΚΠΤΩΣΗ %
1. ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε. 46,07%
2. ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. 46,00%
3. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. 45,00%

Στις 07-09-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι, μέσα στην νόμιμη προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση .

Στις 07-09-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Διαγωνισμού και διαπίστωσε ότι, μέσα στην νόμιμη προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση .
13. Την αριθ. 545/02-08-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 24-07-2012 πρακτικό άγονης δημοπρασίας καθώς και ο καθορισμός νέας ημερομηνίας διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
14.Το με αρ. πρωτ.: 68651/Ξ-ΔΤΕ-3958/09-08-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης με το οποίο ενημερώθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που είχαν προμηθευτεί τα τεύχη δημοπράτησης για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό του ανωτέρω έργου, για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
15.Το με αρ. πρωτ.: 69804/Ξ-ΔΤΕ-4032/14-08-2012 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης προς τα μέλη της επιτροπής δημοπρασίας με το οποίο ειδοποιήθηκαν να παρευρίσκονται στην υπηρεσία στις 22-08- 2012 για την επαναληπτική διενέργεια του διαγωνισμού.
16.Την αριθ. πρωτ. 69796/Ξ-ΔΤΕ-4030/14-08-2012 ανακοίνωση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης καθορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
17. Την από 22-08-2012 διενέργεια του διαγωνισμού του θέματος.
18. Το από 22-08-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει : α) Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρεις (3) εργοληπτικές επιχειρήσεις.β) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό η επιτροπή έλεγξε την πληρότητα των υπογραφών – μονογραφών στις προσφορές των διαγωνιζομένων καθώς και την ορθότητα του εντύπου της οικονομικής προσφοράς . Από τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των δικαιολογητικών πρόεκυψε ότι όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές
γ) Από πίνακα συμμετεχόντων στο διαγωνισμό προκύπτει ότι 1ος μειοδότης, αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε., με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α Εννιακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (972.937,45 € ) και χωρίς Φ.Π.Α: επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες έξι ευρώ και έξι λεπτά (791.006,06 €) και με μέση έκπτωση σαράντα έξι και μηδέν επτά τοις εκατό (46,07 %).
19. Το από 04-09-2012 έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., το με αριθ. πρωτ. 1099/05-09-2012 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΜΕΔΕ Καβάλας και το με αριθ. πρωτ. 758/06-09-2012 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α. ΤΣΜΕΔΕ Ξάνθης με τα οποία βεβαιώνεται ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των συμμετεχόντων είναι έγκυρες.

20. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
21.Την από 07-09-2012 αναφορά του Προέδρου της επιτροπής δημοπρασίαςμε την οποία μας υποβλήθηκαν, το από 22-082012 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο πινάκας διαγωνιζόμενων και όλα τα στοιχεία των διαγωνιζομένων στην εν λόγω δημοπρασία. και επειδή,
1. Η εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με το πρακτικό δημοπρασίας, που προσέφερε την χαμηλότερη προσφορά καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2. Σύμφωνα με την παραγ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008, η ανάθεση κατασκευής δημοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά στην εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή.
Κατόπιν των ανωτέρω

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εθνικού οδικού δικτύου Ξάνθης» προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με μειοδότρια την εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε., με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: Εννιακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (972.937,45 € ) και χωρίς Φ.Π.Α: επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες έξι ευρώ και έξι λεπτά (791.006,06 €) και με μέση έκπτωση σαράντα έξι και μηδέν επτά τοις εκατό (46,07 %). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εθνικού οδικού δικτύου Ξάνθης» προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με μειοδότρια την εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε., με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: Εννιακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (972.937,45 € ) και χωρίς Φ.Π.Α: επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες έξι ευρώ και έξι λεπτά (791.006,06 €) και με μέση έκπτωση σαράντα έξι και μηδέν επτά τοις εκατό (46,07 %).
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 697/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 416 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 14:13
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 696 2012 Απόφαση 698 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή