Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 696

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 32 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 696/2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπανών της ΠΕ Δράμας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος  της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  ύστερα από την Δ.Δ.5686/10-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν  : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου  μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή  Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 696: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της ΠΕ Δράμας με το υπ΄αριθμ.3483/12-9-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των  μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 (παρ. 1 εδάφιο στ΄) του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης   Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 2. Την υπ’ αρ. 620/15-03-2011 απόφαση του  Περιφερειάρχη, με την οποία η αρμοδιότητα αυτή για όσες δαπάνες δεν ξεπερνούν το ποσό των 5.000,00 €, έχει μεταβιβαστεί στους Αντιπεριφερειάρχες.  3. Την υπ’ αρ. 2310/03-07-2012 απόφαση  του Περιφερειάρχη, με την οποία η αρμοδιότητα για απευθείας ανάθεση για όσες δαπάνες παροχής υπηρεσιών, έργων και μελετών δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.3316/2005, έχει μεταβιβαστεί  στους Αντιπεριφερειάρχες. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/ΦΕΚ 85/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση  Οδηγίας 25009/50/ΕΚ», το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα της έγκρισης των  δαπανών και της διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού,  εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή.  5. Την ανάγκη έγκρισης δαπανών της Π.Ε. Δράμας από 4/09/2012 έως  11/09/2012, προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ν. Δράμας.

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση των δαπανών της Π.Ε. Δράμας από 4/09/2012 έως 11/09/2012, προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ν. Δράμας και να καταστεί δυνατή η ενταλματοποίησή τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 τουΝ.4071/2012 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 3 λευκά )

 

Εγκρίνει τις δαπάνες της Π.Ε. Δράμας από 4/09/2012 έως 11/09/2012, προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ν. Δράμας και να καταστεί δυνατή η  νταλματοποίησή τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 4/9/2012 ΜΕΧΡΙ 11/9/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (€)
757

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ

9781

ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΑΦΡΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΩΛΑΚΑ-ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ /ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
JCB, ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3)
ΗΜΕΡΕΣ

4.723,20
758 ΕΞΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9781

ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΑΦΡΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ-ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΣΤΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-
ΦΟΡΤΩΤΗ (J.C.B.), ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΗΜΕΡΕΣ

2.115,60
759 ΤΖΗΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 0711

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ. ΤΖΗΜΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, ΛΟΓΩ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
2012

84,50
761 ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0844

ΔΑΠΑΝΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ "ΓΙΟΡΤΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ ΤΗΝ 1/8/2012 ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.
ΔΡΑΜΑΣ

350,00
762

ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0844

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
"ΓΙΟΡΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ ΤΗΝ 1/8/2012 ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.
ΔΡΑΜΑΣ

43,05
763 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

0292,
0293

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ, ΤΣΜΕΔΕ,
ΕΟΠΥΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ Κ.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

443,80

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής, Κωνσταντίνος Μιχελής, Χρήστος Τρέλλης, μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό μόνο ως προς το σκέλος - δαπανών Ν.757 και 758 διότι θεωρούν ότι με τη λογική αυτή απαξιώνεται ο ρόλος της Οικονομικής Επιτροπής. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 696/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 487 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:26
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 695 2012 Απόφαση 697 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή