Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 694

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 694/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης με τον Σύλλογο Γυναικών
Ν. Κεσσάνης «Η Γυναικοκρατία» του ετήσιου εορτασμού της Εκκλησίας Τιμίου Σταυρού Νέας Κεσσάνης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος,
Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση
του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177
του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία
Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος
Μιχελής μέλος.
Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 694: Εισηγούμενη το εικοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης με το 4179/24-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής τα εξής: Ο Σύλλογος Γυναικών Ν. Κεσσάνης "Η Γυναικοκρατία" στις 13 Σεπτεμβρίου 2012
θα διοργανώσει τον ετήσιο εορτασμό της Εκκλησίας Τιμίου Σταυρού Νέας Κεσσάνης.
Η εν λόγω πολιτιστική εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του «Μουσικού Πολιτιστικού Καλοκαιριού
2012», που για δεύτερη χρονιά μέσα από θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, παραδοσιακούς
χορούς από συγκροτήματα και συλλόγους της Ξάνθης, εκδηλώσεις αναβίωσης τοπικών εθίμων έχει ως
στόχο την ανάδειξη των πολιτιστικών δυνάμεων της περιοχής και την προβολή του τοπικού στοιχείου,
μέσω του πολιτισμού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της όλης εκδήλωσης, είναι:

Αμοιβή ορχήστρας 600,00 €
Ποτά – αναψυκτικά – φαγητά 200,00 €
Καθίσματα 200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 1000,00 €

Η δαπάνη των 600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που θα προκύψει απ’ αυτήν τη συνδιοργάνωση θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του έργου με κωδικό 123602030 και τίτλο «Έργα Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ 2071.9779 οικονομικού έτους 2012.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση τη συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Γυναικών Ν. Κεσσάνης "Η Γυναικοκρατία" στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 του ετήσιου Εορτασμού της Εκκλησίας Τιμίου Σταυρού Νέας Κεσσάνης. Η δαπάνη που θα προκύψει απ’ αυτήν τη συνεργασία ανέρχεται στα 600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα καλύψει τα έξοδα για την αμοιβή παραδοσιακής ορχήστρας και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του έργου με κωδικό 123602030 και τίτλο «Έργα Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ 2071.9779 οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης με τον Σύλλογο Γυναικών Ν. Κεσσάνης «Η
Γυναικοκρατία» του ετήσιου εορτασμού της Εκκλησίας Τιμίου Σταυρού Νέας Κεσσάνης και την κάλυψη
δαπάνης ύψους 600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά την αμοιβή παραδοσιακής
ορχήστρας και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του έργου με κωδικό 123602030 και τίτλο «Έργα
Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ
2071.9779 οικονομικού έτους 2012.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παύλος Δαμιανίδης, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό διότι θεωρεί
ότι σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι πολλά χρήματα για τέτοιου είδους εκδήλωση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 694/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 458 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 693 2012 Απόφαση 695 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή