Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 693

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 693/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων της ΠΕ Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 1- 10-2012 έως 30-9-2012.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 693: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης με το 75090/ΞΔΔΟ:3595/3-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους όρους της 06/2012 Διακήρυξης διεξαγωγής διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων της ΠΕ Ξάνθης για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) καθώς και τη Περίληψή της. Σχετικά, σας γνωρίζουμε ότι την 30-09-2012 λήγουν τα τρέχοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ.14 του Ν. 4071/2012 υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παραπάνω σχετικού όπως: «14. Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως». Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των συνημμένων όρων διακήρυξης της περίληψης διακήρυξης του έργου του θέματος και την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το από 2-3-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Τακτικά μέλη:
1. Γκαζίνος Κωνσταντίνος του Φώτιου ΠΕ Γεωτεχνικών
2. Καράμπαγλη Τριανταφυλλιά του Ζήση ΠΕ Μηχανικών
3. Αναστασιλάκης Βασίλειος του Αναστάσιου ΤΕ Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
4. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου ΠΕ Μηχανικών
5. Μακρίδου Δέσποινα του Νικολάου ΠΕ Γεωτεχνικών
6. Μίχογλου Θωμάς του Ιωάννη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007
Τακτικά μέλη:
1. Τσιάνης Δημήτριος του Ευάγγελου ΠΕ Γεωτεχνικών
2. Χούχος Σταμάτιος του Χρήστου ΠΕ Μηχανικών
3. Κουγκούλη Ολυμπία του Μιχαήλ ΠΕ Γεωτεχνικών
Αναπληρωματικά μέλη:
4. Καλλιονίδου-Παπάζογλου Ελένη του Αβραάμ ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
5. Φραγκόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
6. Λασκαράκης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου ΠΕ Γεωτεχνικών
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης, την περίληψη διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων της ΠΕ Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 1-10-2012 έως 30-9-2012, και συγκροτεί επιτροπές, σύμφωνα με το από 2-3-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Τακτικά μέλη:
1. Γκαζίνος Κωνσταντίνος του Φώτιου ΠΕ Γεωτεχνικών
2. Καράμπαγλη Τριανταφυλλιά του Ζήση ΠΕ Μηχανικών
3. Αναστασιλάκης Βασίλειος του Αναστάσιου ΤΕ Μηχανικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου ΠΕ Μηχανικών
2. Μακρίδου Δέσποινα του Νικολάου ΠΕ Γεωτεχνικών
3. Μίχογλου Θωμάς του Ιωάννη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007
Τακτικά μέλη:
1. Τσιάνης Δημήτριος του Ευάγγελου ΠΕ Γεωτεχνικών
2. Χούχος Σταμάτιος του Χρήστου ΠΕ Μηχανικών
3. Κουγκούλη Ολυμπία του Μιχαήλ ΠΕ Γεωτεχνικών
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Καλλιονίδου-Παπάζογλου Ελένη του Αβραάμ ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
2. Φραγκόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
3. Λασκαράκης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου ΠΕ Γεωτεχνικών
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 693/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 563 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:30
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 692 2012 Απόφαση 694 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή