Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 692

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 692/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου ψυχαγωγικής και εκπαιδευτικής δράσης για παιδιά με τίτλο: «ΞΑΝΑΒΡΙΣΚΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ», στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 692: Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου με το 5460/29-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η αξία του παιχνιδιού έχει αναγνωριστεί ήδη από την αρχαιότητα. Η παιδική ηλικία είναι συνυφασμένη με το παιχνίδι. Το παιχνίδι συμβάλλει στην ψυχοσυναισθηματική, ηθική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Παίζοντας, μαθαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα, αναπτύσσει τη γλωσσική του ικανότητα και εξελίσσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Το παιχνίδι συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, στην εκτόνωση της ενέργειάς του και στη δημιουργική του απασχόληση. Το παραδοσιακό παιχνίδι του χωριού και της πόλης έχει πλέον εκλείψει. Το παιδί της σύγχρονης πόλης
δεν παίζει πια στις γειτονιές και τις αλάνες και πολλές φορές αγνοεί το παιχνίδι των προηγούμενων γενιών. Τη θέση του παιδικού φίλου έχουν πάρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η τηλεόραση και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία καθηλώνουν και απομονώνουν το παιδί στο σπίτι. Κατανοώντας τον πολυσήμαντο ρόλο του παιχνιδιού, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου μέσω του προγράμματος «Τρένο του Πολιτισμού», σε συνεργασία με μουσεία της περιοχής που δραστηριοποιούνται σε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, διοργανώνει εκπαιδευτική και ψυχαγωγική δράση με θέμα «Ξαναβρίσκω τους φίλους μου».
Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα λάβει χώρα στην Αλεξανδρούπολη, το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Εθνολογικού, του Ιστορικού, του Εκκλησιαστικού και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Αλεξανδρούπολης και στην Ορεστιάδα, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη του Λαογραφικού Μουσείου Ορεστιάδας, και θα περιλαμβάνει συνδυασμό δράσεων: Ομαδικά παιχνίδια της γειτονιάς, θεατροπαιδαγωγικό παιχνίδι, δράσεις ζωγραφικής, κατασκευές κ.α. Το συντονισμό των ομάδων των παιδιών θα αναλάβουν οι υπάλληλοι του ΤΡΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και των συμμετεχόντων μουσείων. Οι ημερομηνίες ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω αστάθμητων παραγόντων. Η δαπάνη που θα προκύψει από αυτήν τη συνεργασία ανέρχεται στα 1.500 € και θα καλύψει την αμοιβή των καλλιτεχνών που θα συντονίσουν και θα παρουσιάσουν το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα και την αγορά αναλώσιμων υλικών για τις διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα της Π.Ε.Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το έργο «Συμμετοχή της Π.Ε.Έβρου σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (Κωδ.έργου 111002071). Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της πρότασης διοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου ψυχαγωγικής και εκπαιδευτικής δράσης για παιδιά με τίτλο: «ΞΑΝΑΒΡΙΣΚΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ», στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και την κάλυψη δαπάνης ποσού 1.500 € για την αμοιβή των καλλιτεχνών που θα συντονίσουν και θα παρουσιάσουν το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα και την αγορά αναλώσιμων υλικών για τις διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διοργάνωση, από την ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου, ψυχαγωγικής και εκπαιδευτικής δράσης για παιδιά με τίτλο: «ΞΑΝΑΒΡΙΣΚΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ», στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΡΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και την κάλυψη δαπάνης ποσού 1.500 € για την αμοιβή των καλλιτεχνών που θα συντονίσουν και θα παρουσιάσουν το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα και την αγορά αναλώσιμων υλικών για τις διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα της Π.Ε. Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το έργο «Συμμετοχή της Π.Ε. Έβρου σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (Κωδ. έργου 111002071). Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 692/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 428 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 691 2012 Απόφαση 693 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή