Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 691

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 691/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση προμήθειας τουριστικών εντύπων που αφορούν τη Νήσο Σαμοθράκη 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 691: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Έβρου με το Γ/ΕΞ/4242-1/3-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στόχος είναι η δημιουργία τουριστικών εντύπων που να προβάλουν τη νήσο Σαμοθράκης και την αναδεικνύουν σε τουριστικό προορισμό.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 6215/10-07-2012 αίτημα του Δήμου Σαμοθράκης για εκτύπωση τουριστικών εντύπων που αφορούν τις ομορφιές του νησιού.
2. Την υπ’ αριθ. Γ/ΕΞ/4030-1/20-07-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου για χρηματοδότηση τουριστικών εντύπων που αφορούν τη νήσο της Σαμοθράκης.
3. Το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται στον Κ.Ε. 121002044 «Τουριστική Προβολή Νομού έτους 2012» και υπάρχει πίστωση.
4. Την ανάγκη στήριξης του τουρισμού.
5. Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση προμήθειας των εξής: «Α. 8 roll up – υλικών προβολής που διακοσμούν εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους τα οποία είναι μεταφερόμενα και χρησιμοποιούνται σε εκθεσιακούς κι εν γένει
χώρους εκδηλώσεων Β. 10.000 τρίπτυχα διαφημιστικά φυλλάδια δίγλωσσα που θα διατίθενται στο κοινό
σε γλώσσες Ελληνικά – Αγγλικά, 21*29 τετραχρωμία, 300 γραμ. & Γ. 1000 αφίσες προβολής της
Σαμοθράκης σε διάσταση 50*70 τετραχρωμία 170γρ. velvet», προϋπολογιζόμενου ύψους δαπάνης τριών
χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (3120,00€).
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του
Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προμήθεια των εξής τουριστικών εντύπων που αφορούν τη Νήσο Σαμοθράκη: «Α. 8 roll up – υλικών προβολής που διακοσμούν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους τα οποία είναι μεταφερόμενα και χρησιμοποιούνται σε εκθεσιακούς κι εν γένει χώρους εκδηλώσεων Β. 10.000 τρίπτυχα διαφημιστικά φυλλάδια δίγλωσσα που θα διατίθενται στο κοινό σε γλώσσες Ελληνικά – Αγγλικά, 21*29 τετραχρωμία, 300 γραμ. & Γ. 1000 αφίσες προβολής της Σαμοθράκης σε διάσταση 50*70 τετραχρωμία 170γρ. velvet», προϋπολογιζόμενου ύψους δαπάνης τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (3120,00€) σε βάρος του Κ.Ε. 121002044 «Τουριστική Προβολή Νομού έτους 2012».
Με την επισήμανση πριν από την εκτύπωση των εντύπων να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουρισμού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 691/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 442 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012 12:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 690 2012 Απόφαση 692 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή