Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 690

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 690/2012 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου με το Δήμο Ορεστιάδας της Τουριστικής εκδήλωσης με θέμα: «ΓΙΟΡΤΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΈΒΡΟΥ».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 690: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Έβρου με το Γ/ΕΞ/4599-3/31-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με τον Δήμο Ορεστιάδας και συγκεκριμένα το Τ.Δ. Μεγάλης Δοξιπάρας του εν λόγω δήμου, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα μια μεγάλη ‘ΓΙΟΡΤΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ’. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Δοξιπάρα (Δήμου Ορεστιάδας) στις 8 & 9 Σεπτεμβρίου 2012 ,με πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και σεμινάριο με θέματα θηραματοπονίας, βοτανολογίας, πρώτων βοηθειών στη φύση, πρώτων βοηθειών στα κυνηγόσκυλα, ενημέρωση για τα τσιπ των σκύλων, πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών τόσο δασικών όσο και σε αγρούς καθώς και δενδροφύτευση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις τουριστικής ανάδειξης και του αρχαιολογικού τύμβου Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης. Στόχος της γιορτής είναι η τουριστική ανάδειξη της περιοχής σε τόπο προορισμού για τους κυνηγούς όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και γειτονικών χωρών.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 43155/27-08-2012 αίτημα συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας για την «ΓΙΟΡΤΗ
ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ». 2. Την υπ’ αριθ. Γ/ΕΞ/4599-1/29-08-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου για συνδιοργάνωση της τουριστικής εκδήλωσης «ΓΙΟΡΤΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟΥ».
3. Το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται στον Κ.Ε. 121002044 «Τουριστική Προβολή Νομού έτους 2012» και υπάρχει πίστωση.
4. Την ανάγκη στήριξης του τουρισμού.
5. Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συνδιοργάνωση με κάλυψη της δαπάνης προϋπολογιζόμενου κόστους ύψους με ΦΠΑ τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ (3198,00€), προκειμένου να προχωρήσουμε στην προμήθεια των εξής: «A. 1500 αφίσες σε διάσταση 35cm*50cm τετραχρωμία 135γρ. χαρτί Illustration, B. 10.000 φυλλάδια Α4 προγράμματος 135γρ. χαρτί Illustration με εκτύπωση μπρος πίσω, Γ. 150τεμάχια συνεδριακό υλικό folder A4 τετραχρωμία 300γρ. χαρτί Illustration & Δ. 150 στυλό με εκτύπωση «ΓΙΟΡΤΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ».
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου με το Δήμο Ορεστιάδας της Τουριστικής εκδήλωσης με θέμα: «ΓΙΟΡΤΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΈΒΡΟ» και την κάλυψη δαπάνης ποσού 3.198,00€, που αφορά σε προμήθεια των εξής: «A. 1500 αφίσες σε διάσταση 35cm*50cm τετραχρωμία 135γρ. χαρτί Illustration, B. 10.000 φυλλάδια Α4 προγράμματος 135γρ. χαρτί Illustration με εκτύπωση μπρος πίσω, Γ. 150τεμάχια συνεδριακό υλικό folder A4 τετραχρωμία 300γρ. χαρτί Illustration & Δ. 150 στυλό με εκτύπωση «ΓΙΟΡΤΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ». Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του Κ.Ε. 121002044 «Τουριστική Προβολή Νομού έτους 2012».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παύλος Δαμιανίδης, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό διότι θεωρεί ότι σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι πολλά χρήματα για τέτοιου είδους εκδήλωση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 690/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 423 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:00
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 689 2012 Απόφαση 691 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή