Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 689

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 689/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας , διακήρυξης και ορισμό επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού ΠΕ Έβρου για την προμήθεια χρωμάτων , Προϋπολογισμού:74.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 689: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το Η – 5550/13-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας γνωρίζουμε ότι, για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την περίοδο 2012, κρίνεται επείγουσα η προμήθεια λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτουμένων σφαιριδίων αντανάκλασης. Ο Πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με προϋπολογισμό 74.000,00 € με ΦΠΑ
Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του έργου «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου – προμήθεια χρωμάτων» ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος :
α. φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
β. συνεταιρισμοί
γ. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ. κοινοπραξίες προμηθευτών
Η Προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα δακτυλογραφημένη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τιμή με παράδοση στους χώρους εγκαταστάσεων της Νομαρχίας. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και θα αναφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1.Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000,00 € μαζί με τη μεταφορά και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ.
2.Την έγκριση Διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτουμένων σφαιριδίων αντανάκλασης για της ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α
3.Τον ορισμό των κάτωθι επιτροπών σύμφωνα με το από 6-8-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης :
Επιτροπή διαγωνισμού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1. Παπατζελάκης Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β ως πρόεδρος
2. Πουλουτίδης Θεόφιλος Μηχ/λογος Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β ως μέλος
3, Μόσχου Άννα Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Δ΄β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1. Σαρίδου Κων/να Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β
2. Ταμίας Κων/νος Μηχ/λογος Μηχ/κος ΤΕ με Δ΄β
3. Ελευθεριάδης Γεώργιο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β
Επιτροπή ενστάσεων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1 Μηναϊδης Κων/νος Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β ως πρόεδρος
2 Παρασκευόπουλος Βασίλειος Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β ως μέλος
3 Καλεντζίδης Βλάσης Τοπογράφος Μηχ/κος ΤΕ με Γ΄β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1 Κουτρούλας Γεώργιος Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β
2 Διαμαντής Χρήστος Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Δ΄β
3 Στογιαννίδης Σταύρος Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Δ΄β
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ενστάσεων θα εκτελέσει η Πούκη Αναστασία Διοικητικός ΤΕ με Γ΄β με
αναπληρώτρια την Ουλιανούδη Αποστολία Διοικητικός ΔΕ με Γ΄β Επιτροπή παραλαβής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1 Σιάτρης Δημήτριος Μηχ/λογος Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β ως πρόεδρος
2 Παπαζίκας Δημήτριος Ηλεκ/λογος Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β ως μέλος
3 Σκουρτούδης Μόσχος Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1 Αγγελώνιας Θεόδωρος Γεωλόγος ΠΕ με Δ΄β
2 Βεργίδης Ευάγγελος Εργοδηγός με Δ΄β
3 Βασιλειάδης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την διενέργεια και τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.000,00€ μαζί με τη μεταφορά και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
2. Συγκροτεί επιτροπές σύμφωνα με το από 6-8-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Επιτροπή διαγωνισμού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1. Παπατζελάκης Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β ως πρόεδρος
2. Πουλουτίδης Θεόφιλος Μηχ/λογος Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β ως μέλος
3, Μόσχου Άννα Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Δ΄β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1. Σαρίδου Κων/να Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β
2. Ταμίας Κων/νος Μηχ/λογος Μηχ/κος ΤΕ με Δ΄β
3. Ελευθεριάδης Γεώργιο Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β
Επιτροπή ενστάσεων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1 Μηναϊδης Κων/νος Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β ως πρόεδρος
2 Παρασκευόπουλος Βασίλειος Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β ως μέλος
3 Καλεντζίδης Βλάσης Τοπογράφος Μηχ/κος ΤΕ με Γ΄β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1 Κουτρούλας Γεώργιος Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β
2 Διαμαντής Χρήστος Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Δ΄β
ΑΔΑ: Β4ΤΝ7ΛΒ-ΥΩΜ
3 Στογιαννίδης Σταύρος Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Δ΄β
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Ενστάσεων θα εκτελέσει η Πούκη Αναστασία Διοικητικός ΤΕ με Γ΄β με αναπληρώτρια την Ουλιανούδη Αποστολία Διοικητικός ΔΕ με Γ΄β
Επιτροπή παραλαβής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :
1 Σιάτρης Δημήτριος Μηχ/λογος Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β ως πρόεδρος
2 Παπαζίκας Δημήτριος Ηλεκ/λογος Μηχ/κος ΠΕ με Δ΄β ως μέλος
3 Σκουρτούδης Μόσχος Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
1 Αγγελώνιας Θεόδωρος Γεωλόγος ΠΕ με Δ΄β
2 Βεργίδης Ευάγγελος Εργοδηγός με Δ΄β
3 Βασιλειάδης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ με Α΄β
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 689/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 425 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:09
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 688 2012 Απόφαση 690 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή