Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 685

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 685/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή υπόστεγου άλατος στο Σοφικό» Προϋπολογισμού:31.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 685: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η - 5572/14-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:
1. Το από 26/6/2012 Πρακτικό Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου.
2. Το από 03/7/2012 Πρακτικό Ολοκλήρωσης Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 22, του Ν. 3669/2008, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
4. Το άρθρο 4, παρ. 4.1.ι, της Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του ανωτέρω έργου.
5. Το γεγονός ότι πήραν τεύχη του δημοπρατούμενου έργου 7 (επτά) εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα υπήρξε ενδιαφέρον.
6. Το γεγονός ότι συμμετείχαν στο διαγωνισμό, 3 εργοληπτικές επιχειρήσεις και επομένως υπήρξε επαρκής συναγωνισμός.
7. Την οικονομική προσφορά (έκπτωση 7%) του τελικού μειοδότη . Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι σε αντίστοιχο έργο με τίτλο «Κατασκευή υπόστεγου άλατος στο τμήμα Υδροοικονομίας Ορεστιάδος», αρχικού προϋπολογισμού 31.000 €, δόθηκε έκπτωση 2% μετά από πρόχειρο διαγωνισμό (ποσόν σύμβασης 30.380 €, υπεγράφη στις 26/3/2008). Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, ενδεχόμενη μεγαλύτερη έκπτωση θα μειώσει ίσως το κόστος, αλλά παράλληλα θα επιφέρει καθυστέρηση στην εκτέλεσή του. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ» και την κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΜΑΝΟΥΣΗΣ Γ. Ο.Ε. ως τελικό μειοδότη με έκπτωση 7%, η οποία κρίνεται ικανοποιητική λόγω της αναγκαιότητας του έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρακτικό Δημοπρασίας και την ανάδειξη της εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΜΑΝΟΥΣΗΣ Γ. Ο.Ε. ως αναδόχου του έργου: «Κατασκευή υπόστεγου άλατος στο Σοφικό» Προϋπολογισμού:31.000,00€ με ΦΠΑ, με έκπτωση 7%. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 685/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 546 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 09:57
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 684 2012 Απόφαση 686 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή