Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 679

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 679/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην κεντρική διασταύρωση Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας» Προϋπολογισμού: 151.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 679: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/4397/21-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην κεντρική διασταύρωση Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Το έργο σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 231/2012 (πρακτικό 11/2012) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, που εγκρίνει και τροποποιεί το Πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης έτους 2012, χρηματοδοτείται σε βάρος των πιστώσεων ΚΑΠ (Eπενδύσεις) με Κ.Ε.122002040 και πίστωση για το 2012 ποσό 65.000,00€. Οι δημοπρατούμενες εργασίες αφορούν αποκλειστικά την εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην υφιστάμενη και διαμορφωμένη κεντρική διασταύρωση Χρυσοχωρίου επί της 8ης επαρχιακής οδού Ν. Καβάλας Η τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 02/4178/7-8- 2012 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 52.845,53 + 12.154,47 ΦΠΑ = 65.000,00€. Η απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 65.000,00€ οικ. έτους 2012 έγινε με την με αρ.πρωτ.03/3509/08-08-2012 Απόφαση Προϊσταμένης Υ.Δ.Ε. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου του θέματος, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και τη συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Τακτικά μέλη:
1. Καψιμάλης Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Παγώνη Φωτεινή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας, ως μέλος και
3. Μαυρίδου Αναστασία, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Μεγαλομμάτη Μαρία, Εργοδηγός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Κουνάκος Κων/νος, Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Παπαργυρίου Μαρία, Εργοδηγός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διακήρυξη του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην κεντρική διασταύρωση Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας» Προϋπολογισμού: 151.000,00€ με ΦΠΑ και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα και με το από 10-8-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1. Καψιμάλης Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Παγώνη Φωτεινή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας, ως μέλος και
3. Μαυρίδου Αναστασία, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Μεγαλομμάτη Μαρία, Εργοδηγός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Κουνάκος Κων/νος, Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Παπαργυρίου Μαρία, Εργοδηγός Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 679/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 440 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 10:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 678 2012 Απόφαση 680 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή