Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 673

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 673/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ στο πλαίσιο της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο « στους ήχους της παράδοσης», στα Κουδούνια Δράμας, στις 15 Σεπτεμβρίου 2012.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του δέκατου πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 673: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 3940/5-9-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κουδουνίων Δράμας ιδρύθηκε στα Κουδούνια Δράμας με σκοπό την πνευματική, ηθική, καλλιτεχνική και γενικά πολιτιστική καλλιέργεια των μελών του. Ο σύλλογος προσπαθεί να συμβάλει στη διατήρηση και διαφύλαξη των ιστορικών και λαϊκών παραδόσεων, ηθών και εθίμων με αναδρομή στις πολιτιστικές ρίζες του λαού μας, στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος του κόσμου για πολιτιστικά ζητήματα καθώς και στη μορφωτική και πολιτιστική εξύψωση των κατοίκων του χωριού. Κάθε χρόνο πραγματοποιεί ποικίλες αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις, που συμβάλουν στην πολύπλευρη πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, φέτος θα πραγματοποιηθεί στα Κουδούνια Δράμας, στις 15 Σεπτεμβρίου 2012 η πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «στους ήχους της παράδοσης», παντρεύοντας το στοιχείο του Πόντου με αυτό της Κρήτης, κάτω από τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής, με απώτερο στόχο τη μεταλαμπάδευση αυτής στις νεότερες γενιές. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παραπάνω εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κουδουνίων Δράμας είναι 5.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Δράμας στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης, αναλαμβάνει να καλύψει μέρος των εξόδων της εκδήλωσης και συγκεκριμένα το ποσό των 500,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για την κάλυψη δαπάνης, που αφορά σε έντυπο υλικό. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης, με τίτλο «στους ήχους της παράδοσης», του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουδουνίων με την Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας, ύψους 500,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για την κάλυψη δαπάνης που αφορά σε έντυπο υλικό, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012. Η παραπάνω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Κουδούνια Δράμας στις 15 Σεπτεμβρίου 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο « στους ήχους της παράδοσης», στα Κουδούνια Δράμας, στις 15 Σεπτεμβρίου 2012 και την κάλυψη μέρους δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης, ύψους 500,00 ευρώ με Φ.Π.Α., που αφορά σε έντυπο υλικό, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 673/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 415 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:10
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 672 2012 Απόφαση 674 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή