Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 672

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 672/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ για τη Συναυλία Ποντιακής Μουσικής, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Κρώμνη Δράμας στις 15 Σεπτεμβρίου 2012.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του δέκατου τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 672: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 3939/5-9-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Ν. Κρώμνης Δράμας ιδρύθηκε στη Νέα Κρώμνη Δράμας με σκοπό τη διαφύλαξη, καταγραφή και διάδοση των ποντιακών παραδόσεων, ηθών και εθίμων, καθώς και την περισυλλογή, συγκέντρωση, διάσωση, μελέτη και διαφύλαξη των ποντιακών μνημείων, ιστορικών και λαογραφικών θησαυρών, στοιχείων και τεκμηρίων του Πόντου. Επίσης ο σύλλογος προσπαθεί να συμβάλει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων αμοιβαίας γνωριμίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και ειδικότερα των ποντίων της Ν. Κρώμνης Δράμας και στην εξύψωση της θέσης των απανταχού ποντίων. Κάθε χρόνο πραγματοποιεί ποικίλες αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις, που συμβάλουν στην πολύπλευρη πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Στο πλαίσιο των παραπάνω εκδηλώσεων φέτος θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με συμμετοχή καλλιτεχνών και χορευτικών συγκροτημάτων σε ένα ¨ταξίδι¨ στις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου, στη Νέα Κρώμνη Δράμας στις 15 Σεπτεμβρίου 2012. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παραπάνω εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Ν. Κρώμνης Δράμας είναι 3.107,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Δράμας στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης, αναλαμβάνει να καλύψει μέρος των εξόδων της εκδήλωσης και συγκεκριμένα το ποσό των 800,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για την κάλυψη δαπάνης, που αφορά σε έντυπο υλικό. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης, με τίτλο «συναυλία ποντιακής μουσικής», του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Ν. Κρώμνης με την Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας, ύψους 800,00 ευρώ με Φ.Π.Α., για την κάλυψη δαπάνης που αφορά σε έντυπο υλικό, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012. δήλωση. Η παραπάνω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Κρώμνη Δράμας στις 15 Σεπτεμβρίου 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΚΡΩΜΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ για τη Συναυλία Ποντιακής Μουσικής, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Κρώμνη Δράμας στις 15 Σεπτεμβρίου 2012 και την κάλυψη μέρους δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης, ύψους 800,00 ευρώ με Φ.Π.Α., που αφορά σε έντυπο υλικό, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 672/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 350 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:13
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 671 2012 Απόφαση 673 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή