Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 668

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 668/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης σε 13 συνολικά εκθέσεις εσωτερικού–εξωτερικού για τα έτη 2012-2013 με και χωρίς την εθνική παρουσία (ΕΟΤ)».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του δέκατου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 668: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 4285/4-9-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 23-8-2012 συνημμένο Πρακτικό 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης των δικαιολογητικών των προσφορών για το έργο «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε 13 συνολικά εκθέσεις εσωτερικού – εξωτερικού για τα έτη 2012-2013 με και χωρίς την εθνική παρουσία (ΕΟΤ)». Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι: «Η επιτροπή παρέλαβε από τη Γραμματεία τρεις (3) προσφορές (συνημμένος Πίνακας), οι οποίες υποβλήθηκαν μέχρι την ημέρα και λήξη υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού -22 Αυγούστου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 (παρ. Β.1.4.1, σημ. 1, της διακήρυξης) - τις αρίθμησε και υπέγραψε σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου τους, με την ακόλουθη σειρά,:
1. «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ Ε.Π.Ε.» (Δ.Ο. 4070/21-08-2012)
2. «Λ.Δ.Κ. –ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «LDK S.A.» (Δ.Ο. 4081/22-08-2012)
3. «ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «INTEREXPO Α.Ε.» (Δ.Ο. 4082/22-08-2012) Η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των προσφορών, στον έλεγχο του περιεχομένου αυτών και των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. Β.1.5.6.1 της διακήρυξης και διαπίστωσε τα εξής:
1. Κατά τον έλεγχο της προσφοράς της «ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ Ε.Π.Ε.», η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν είχε προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας για την υλοποίηση έργου συναφούς με το προκηρυσσόμενο έργο, όπως προβλέπεται από την παράγραφο Β.1.3.4., σημεία 2 και 3 της Διακήρυξης, έλλειψη η οποία θα ληφθεί υπόψη της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τη παράγραφο Β.1.5.3. της Διακήρυξης.
2. Κατά τον έλεγχο της προσφοράς της «LDK S.A.» η επιτροπή διαπίστωσε ότι η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης που περιλαμβανόταν στα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας στο Διαγωνισμό είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς. Συγκεκριμένα, η υπεύθυνη δήλωση φέρει την ημερομηνία 22-08-2012, ενώ στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από το ΚΕΠ Κηφισίας δεν αναγράφεται ημερομηνία. Η ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς είναι 21-08-2012. Σύμφωνα με την παράγραφο
Β.1.3.1 σημείο 4 της Διακήρυξης, η ημερομηνία της υπογραφής του δηλούντος προσώπου καθώς και η ημερομηνία υποβολής πρέπει να είναι ταυτόσημες, Διαπιστώθηκε εξάλλου ότι έλειπαν, επί ποινής αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης της τεχνικής ικανότητας της «LDK S.A.», όπως προβλέπεται από της παράγραφο Β.1.3.4 της Διακήρυξης. Συνεπώς, η επιτροπή απορρίπτει ομόφωνα, ως απαράδεκτη, την εν λόγω προσφορά, σύμφωνα με την παρ. Β.1.3.5, σημ. 1 της διακήρυξης, λόγω μη πληρώσεως των απαιτούμενων, επί ποινή αποκλεισμού, όρων των παρ. Β.1.3.1 σημ. 4 και Β.1.3.4 της Διακήρυξης, βάσει των στοιχείων του Φακέλου Δικαιολογητικά.
3. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της «ΙNTEREXPO Α.Ε.», η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν όλες οι σχετικές βεβαιώσεις και τα τιμολόγια για την υλοποίηση έργων συναφών με το προκηρυσσόμενο έργο που αναφέρονται στον κατάλογο που υπέβαλλε η εταιρεία για την πιστοποίηση της τεχνικής της ικανότητας, σύμφωνα με την παράγραφο Β.1.3.4., σημεία 2 και 3 της Διακήρυξης, έλλειψη η οποία θα ληφθεί υπόψη της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τη παράγραφο Β.1.5.3. της Διακήρυξης. Γ. Συμπερασματικά, η επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε τα εξής: Απορρίπτεται ομόφωνα από τη συνέχεια του Διαγωνισμού για τους προαναφερθέντες λόγους η παρακάτω προσφορά:
α) LDK S.A.
Γίνονται ομόφωνα αποδεκτές οι εξής προσφορές:
α) ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ Ε.Π.Ε.
β) INTEREXPO Α.Ε.
Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης σε 13 συνολικά εκθέσεις εσωτερικού – εξωτερικού για τα έτη 2012-2013 με και χωρίς την εθνική παρουσία (ΕΟΤ)».
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρακτικό 1/2012 αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε 13 συνολικά εκθέσεις εσωτερικού – εξωτερικού για τα έτη 2012-2013 με και χωρίς την εθνική παρουσία (ΕΟΤ)». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 668/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 447 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 667 2012 Απόφαση 669 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή