Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 667

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 667/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό Νομικού συμβούλου προκειμένου να εκπροσωπήσει την ΠΑΜΘ ως αναθέτουσα αρχή της μελέτης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 5ης ΚΑΙ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ- ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ» , ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του ένατου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 667: Εισηγούμενη το ένατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/4675/5-9-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στις 25.09.2012 κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της σύμπραξης: «Obermeyer Planen + Beraten Gmbh κ.λ.π.» κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση της μελέτης «Βελτίωση 5ης και 7ης επαρχιακής οδού Ζαρκαδιά – Μακρυχώρι – Κεχρόκαμπος». Σας ενημερώνουμε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ασχοληθεί η κα. Αναγνώστου Ελένη, Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Έβρου. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον ορισμό Νομικού συμβούλου προκειμένου να εκπροσωπήσει την ΠΑΜΘ ως αναθέτουσα αρχή της μελέτης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 5ης ΚΑΙ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ-ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ» , ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ, 1 κατά και 1 λευκό )

Να παρασχεθεί η εντολή στις δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου, Ελένη Αναγνώστου και Στάμω Πατσουρίδου - Τσιακαρούδη, όπως, από κοινού ή χωριστά, να παραστούν και να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στις 25-09-2012 ή σε τυχόν αναβολή της, κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της σύμπραξης: «Obermeyer Planen + Beraten Gmbh κ.λ.π.» κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση της μελέτης «Βελτίωση 5ης και 7ης
επαρχιακής οδού Ζαρκαδιά – Μακρυχώρι – Κεχρόκαμπος». Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής ψηφίζοντας Λευκό και Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Κατά διότι ήταν εξαρχής αντίθετοι με το έργο. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 667/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 409 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 666 2012 Απόφαση 668 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή