Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 666

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 666/2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης με αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Κατασκευή 12/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του όγδοου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 666: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/4324/14-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε το σχέδιο του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος, καθώς επίσης και την Πράξη 170/08-08- 2012(Συνεδρίαση 22η) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων που γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση του, από την οποία προκύπτει η ανάγκη σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης με αύξηση του συνολικού οικονομικού αντικειμένου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Η μελέτη του έργου '' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ'' εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 234/2008 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (πρακτικό 19/18-12-2008). Με την υπ΄ αριθμ. 07/2533/02.07.2010 Απόφαση της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Με την υπ’ αριθμ. 07/3104/06.08.2010 Απόφαση Νομάρχη Καβάλας, εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου σε εκτέλεση του με αριθμό 27/2010 πρακτικού της Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 154/04.08.2010) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 (Υποδομές Α΄ Βάθ/μιας και Β΄ Βάθ/μιας Εκπαίδευσης κ.α.ε. 2010ΝΑ02080004. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 22.09.2010 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η εταιρία ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 43,75% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης. Με την υπ΄ αριθμό 07/4983/25-11-2010 Απόφαση Νομάρχη Καβάλας σε εκτέλεση των με αριθμό α) 35/2010 πρακτικό της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 215/12.10.2010) εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού από 22.09.2010 μειοδοτικού διαγωνισμού και β) 39/2010 πρακτικό της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας (αρ. απόφασης 257/19.11.2010) εγκρίθηκε ως οριστικός ανάδοχος του έργου η εταιρία ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 43,75%. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 30.12.2010 για το ποσό των 1.806.854,17 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 415.576,46 € ήτοι συνολικά 2.222.430,63 €, από την εταιρία ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.. Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού έχει ορισθεί η 21/12/2012, ήτοι επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Με την υπ΄ αριθμ. 02/3564/6-9-2011 Απόφαση, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, που έκλεινε σε ισοζύγιο με την Σύμβαση του έργου. Με την υπ΄ αριθμ. 02/1055/7-3-2012 Απόφαση, εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου, που έκλεινε σε ισοζύγιο με την Σύμβαση του έργου. Με το παρόν σχέδιο του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης τα οικονομικά στοιχεία του έργου διαμορφώνονται ως εξής : Αρχική σύμβαση : 1.806.854,17 + 415.576,46 (Φ.Π.Α.) = 2.222.430,63 € Προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. : 1.806.854,17 + 415.576,46 (Φ.Π.Α.) = 2.222.430,63 € Συμπληρωματική Σύμβαση : 77.479,67 + 17.820,33 (Φ.Π.Α.) = 95.300,00 € Δηλαδή το προτεινόμενο σχέδιο 3ου ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, χωρίς να τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου, ενώ οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν από αυξήσεις ποσοτήτων και την σύνταξη νέων τιμών καλύπτονται από την διάθεση των απροβλέπτων της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και ανάλωσης των επιτρεπόμενων επί έλασσον δαπανών Ωστόσο με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ δεν ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο όπως προβλέπεται στην Τεχνική Μελέτη και στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου με συνέπεια να απαιτείται η σύνταξη Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε), της οποίας η δαπάνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από κονδύλια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (κωδικός ΣΑΕ 047 ΟΣΚ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 1 του Ν.3669/08 για να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου. Οι λόγοι που επιβάλλουν την σύνταξη της συμπληρωματικής σύμβασης είναι συμπληρωματικές εργασίες που προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση, ασφάλεια και λειτουργία του έργου. Με την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου και κατά τη διάρκεια των διερευνητικών εκσκαφών για τη θεμελίωση του κτιρίου του σχολείου, εντοπίστηκαν εξαιρετικά χαλαρά εδάφη, αμμώδους και αργιλικής προέλευσης με ενσωματωμένα μπάζα κάθε λογής, ενώ εντοπίστηκαν δύο σημαντικοί αγωγοί, ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός της Χρυσούπολης, με ιδιαίτερα μεγάλο βάθος και ένας αγωγός ομβρίων, οι οποίοι διέρχονταν από τη περιοχή ανέγερσης του κτιρίου με άμεσο αποτέλεσμα την ανάγκη μετατόπισης της θέσης του σχολείου εντός του γηπέδου. Στην έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε η ύπαρξη, στο επίπεδο θεμελίωσης του κτιρίου, ενός στρώματος μέσης και χαμηλής συνεκτικότητας αμμοϊλυώδους αργίλου, μαύρου χρώματος με προσμίξεις οργανικών, μεταβλητού πάχους, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη πλαστικότητα (υψηλή στιφρότητα), ακολουθούμενο από στρώμα άμμου μέσης πυκνότητας. Η ακαταλληλότητα του ανωτέρω στρώματος για την θεμελίωση του κτιρίου επιβεβαιώθηκε από νεώτερη γεωτεχνική έρευνα της οποίας η εκπόνηση κατέστη αναγκαία μετά από τα παραπάνω ευρήματα των ερευνητικών εκσκαφών. Από την νέα γεωτεχνική έρευνα, προέκυψε η ανάγκη για την εξ΄ ολοκλήρου απομάκρυνση του ακατάλληλου υλικού και την εξυγίανση του εδάφους θεμελίωσης με θραυστό υλικό λατομείου..
Ταυτόχρονα με την απομάκρυνση του αργιλώδους στρώματος υπήρξε ραγδαία αύξηση του υδροφόρου ορίζοντος, καθ΄ ότι η άργιλος δημιουργούσε αδιαπέραστο φράγμα που δεν επέτρεπε την άνοδο των υπόγειων υδάτων. Κατά συνέπεια οδηγηθήκαμε στην υπερύψωση του κτιρίου μετά του υπογείου του, για
την αποφυγή προβλημάτων λόγω της υψηλότερης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. Οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν μπορούν να διαχωριστούν από το κύριο έργο, καθότι δεν αποτελούν επέκταση του φυσικού αντικειμένου πέραν του απαιτουμένου για την άρτια και ασφαλή περαίωση του έργου και συνιστούν διακριτές ποσότητες σε σχέση με τις ποσότητες της υφιστάμενης σύμβασης. Η δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. καλύπτεται εξολοκλήρου από τον κωδικό ΣΑΕ 047 (ΟΣΚ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναλυτικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι οι εξής:
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η δαπάνη της ομάδας αυτής στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 723,84€. Στην ομάδα αυτή έχουμε την ποσότητα από την εργασία των εκσκαφών η οποία αναφέρεται στην εκσκαφή για την κατασκευή της περίφραξης του σχολείου η οποία αυξήθηκε ύστερα από την μετακίνηση και ανύψωση των κτιρίων όπως αναφέρθηκε ως άνω.
Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Η δαπάνη της ομάδας αυτής στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 27.024,70 €. Στην ομάδα αυτή έχουμε τις ποσότητες των εργασιών που αναφέρονται σε ξυλότυπους, οπλισμούς και σκυρόδεμα C20/25 οι οποίες αφορούν την περίφραξη του σχολείου που μεταβλήθηκε λόγω των ως άνω. Επίσης στην ομάδα αυτή έχουμε και την 2/ΝΤ1 που αφορά κατασκευή στρώσεως κλίσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για να μην επιβαρυνθεί το δώμα με το επιπλέον φορτίο μιας συμβατικής στρώσεως σκυροδέματος κλίσεων, που θα επιβάρυνε σημαντικά την ασφάλεια του κτιρίου, μετά τα νέα δεδομένα του εδάφους.
Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Η δαπάνη της ομάδας αυτής στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 22.484,49 €. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες :
- με Α.Τ. 22, Οπτοπλινθοδομές ….(μπατικοί τοίχοι)
- με Α.Τ. 32, Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά ….
της αρχικής σύμβασης και οφείλονται στην υπερύψωση του σχολείου η οποία προκλήθηκε σύμφωνα με τους ανωτέρω λόγους.
Επίσης στην ομάδα αυτή έχουμε και την παρακάτω νέα τιμή :
- 2/ΝΤ2 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά, που κρίθηκε απαραίτητα για την επαρκή στεγάνωση του υπόγειου χώρου του σχολείου που επιβλήθηκε μετά από την ανύψωση του υδροφόρου ορίζοντα όπως περιγράφηκε παραπάνω.
Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Η δαπάνη της ομάδας αυτής στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.695,68 € . Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η 2/ΝΤ6, Επιστρώσεις με τσιμεντοκονία, η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την έντεχνη διάστρωση των πλακιδίων των χώρων υγιεινής. (προστασία ανιούσας υγρασίας).
Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Η δαπάνη της ομάδας αυτής στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 3.712,87 €. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται η 2/ΝΤ9, Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την εξωτερική βαφή του κτιρίου ύστερα από την υπερύψωση του όπως αναφέρεται παραπάνω.
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Η δαπάνη της ομάδας αυτής στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 438,77 €. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις τιμές με Α.Τ. 88, 89 και Α.Τ.90 της αρχικής μελέτης που αναφέρονται σε εκσκαφές ορυγμάτων, επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών και εγκιβωτισμό σωλήνων με άμμο αντίστοιχα, οι ποσότητες των οποίων αυξήθηκαν μετά από την μετακίνηση και υπερύψωση των κτιρίων.
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Η δαπάνη των απροβλέπτων στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 10.103,22 € .
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
Η δαπάνη των απολογιστικών στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι μηδενική .
4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Η δαπάνη της αναθεώρησης στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 21,64 €.
5. Φ.Π.Α.
Η δαπάνη του Φ.Π.Α. στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 17.820,33 €.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1η Σ.Σ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΕ Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18%) 1.498.216,54 € 67.354,81 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 224.732,48 € 10.103,22 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 4.322,74 € 0,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 79.582,41 € 21,64 €
Φ.Π.Α. 23% 415.576,46 € 17.820,33 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.222.430,63 € 95.300,00 €
Δηλαδή η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση παρουσιάζει αύξηση έναντι της Αρχικής Σύμβασης της τάξης των 4,288 % (τεσσάρων τοις εκατό και διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιοστών), ποσό που καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τον κωδικό ΣΑΕ 047 (ΟΣΚ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Κατόπιν τούτων, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης ποσού: 95.300,00 €, για το έργο του θέματος. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό )

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ και τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού: 95.300,00 € του έργου: «Κατασκευή 12/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Σιακήρ Αϊχάν, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό διότι θεωρεί ότι υπήρξε αστοχία της μελέτης και του μελετητή αρχικώς την οποία καλείται να καλύψει τώρα η Περιφέρεια ΑΜΘ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 666/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 373 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 11:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 665 2012 Απόφαση 667 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή