Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 665

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 665/2012 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/2012 (ΑΔΑ: Β4Γ57ΛΒ-ΗΞΞ) απόφασης που αφορά έγκριση δαπανών της Π.Ε Καβάλας.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του έβδομου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 665: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’ αριθμ. ΔΥ/4-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 ( παρ 1 , εδάφιο στ’ )του Ν 3852/ ΦΕΚ 87 Α’/ 7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
2. Την αριθ.620/15-3-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη , με την οποία η αρμοδιότητα αυτή για όσες δαπάνες δεν ξεπερνούν το ποσό των 5.000 € , έχει μεταβιβαστεί στους Αντιπεριφερειάρχες.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/ΦΕΚ 85/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 25009/50/ΕΚ », το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού , εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή.
4 . Την ανάγκη ορθής επανάληψης του εγκεκριμένου πίνακα δαπανών των Διευθύνσεων της Π.Ε Καβάλας του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28/9-8-2012 (αριθ. απόφασης 568/2012,ΑΔΑ: Β4Γ57ΛΒ-ΗΞΞ ) μόνο ως προς το σκέλος – δαπάνη με Α/Α 18 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012» διότι στο κελί του ποσού δαπάνης , εκ παραδρομής , εγγράφηκε ο αριθμός έγκρισης ανάληψης (2112) αντί του σωστού 233,70 €, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου πίνακα δαπανών των Διευθύνσεων της Π.Ε Καβάλας του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28/9-8-2012 (αριθ. απόφασης 568/2012 , ΑΔΑ: Β4Γ57ΛΒ-ΗΞΞ ) μόνο ως προς το σκέλος – δαπάνη με Α/Α 18 ως εξής:

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α.Δ.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΡΙΘ.
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
( € )

18 877 30/7/2012

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2012

Β44Τ7ΛΒ- 6Α2 2112 233,70

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του
Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/2012 (ΑΔΑ: Β4Γ57ΛΒ-ΗΞΞ) απόφασης που αφορά έγκριση
δαπανών της Π.Ε Καβάλας, μόνο ως προς το σκέλος της δαπάνης Α/Α 18, ως εξής:

 

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Α.Δ.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΡΙΘ.
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
( € )

18 877 30/7/2012

ΜΥΛΩΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2012

Β44Τ7ΛΒ- 6Α2 2112 233,70

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 665/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 400 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 12:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 664 2012 Απόφαση 666 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή