Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 663

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 663/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου με το Δήμο Αλεξανδρούπολης της 16η Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών καθώς και έγκριση συμμετοχής της Ομάδας Εργασίας στην έκθεση, με την δημιουργία Περιπτέρου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 663: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Έβρου με τα υπ’ αριθμ.12076/3-9-2012 και 12075/3-9-2012 έγγραφά της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 16η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών. Η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών διοργανώνεται από το 1996 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις Φέρες, πάντα κατά την ίδια χρονική περίοδο, σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς φορείς. Η έκθεση έχει καθιερωθεί πλέον στο Nομό και το ενδιαφέρον των παραγωγών και των εκθετών χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, γεγονός που φαίνεται από την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων που παράγουν τα προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες στον αγροτικό τομέα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Φέρες (Δήμου Αλεξανδρούπολης ) από 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2012 , με πρόγραμμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων προβολή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων , ενημερωτικών ημερίδων με επίκαιρα αγροτικά θέματα, μέσω των οποίων οι παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα που τους αφορούν στην ανάπτυξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής αλλά και περί νέων τεχνολογιών συντελεστών παραγωγής – νέων ποικιλιών και νέων καλλιεργειών . Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη του γεωργοκτηνοτροφικού δυναμικού της περιοχής για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και γειτονικών χωρών. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το προφορικό αίτημα συνδιοργάνωσης από το Δήμο Αλεξανδρούπολης της 16ης Πανέβριας Αγροτικής
Έκθεσης Φερών. .
2. Το έργο εντάσσεται στις επιμέρους δράσεις και θα βαρύνει την πίστωση του έργου «Προώθηση –
Στήριξη Αγροτικής Παραγωγής» (Κωδ. Έργου: 111002003) που χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ 2012, η
υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συνδιοργάνωση και την κάλυψη της δαπάνης 5.000€ για την συμμετοχή στη 16η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών και ποσού 2.000€ για την συμμετοχή της Ομάδας εργασίας στην έκθεση με την δημιουργία περιπτέρου. Η επιμέρους αυτή δράση θα βαρύνει την πίστωση του έργου: «Προώθηση – Στήριξη Αγροτικής Παραγωγής» (Κωδ. Έργου: 111002003) που χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ 2012.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
α. την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Π.Ε. Έβρου με το Δήμο Αλεξανδρούπολης της 16η Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών
β. τη συμμετοχή της Ομάδας Εργασίας στην έκθεση, με την δημιουργία Περιπτέρου
γ. την κάλυψη συνολικού ποσού 7.000€ , 5.000€ για τη συνδιοργάνωση στη 16η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών και 2.000€ για τη συμμετοχή της Ομάδας Εργασίας στην έκθεση, με τη δημιουργία Περιπτέρου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του έργου «Προώθηση – Στήριξη Αγροτικής Παραγωγής» (Κωδ. Έργου: 111002003) που χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 663/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 453 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 12:11
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 662 2012 Απόφαση 664 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή