Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 662

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 662/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Αναδόχου: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του τέταρτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 662: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η-6093/4-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα
εξής: Σύμφωνα με:
1. Τον Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης"
2. Το με αρ. πρωτ. 25/5-1-2011 της Περιφέρειας ΑΜΘ/Γ.Δ. Εσωτερικής λειτουργίας/Δ.Δ/σης/Τμ. Προσωπικού «Ορισμός και τοποθέτηση προϊσταμένων Δ/νσεων και τμημάτων της κεντρικής υπηρεσίας και των Π.Ε. της Περιφέρειας ΑΜΘ»
3. Το Π.Δ. 144/27-12-10 «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ»
4. Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων» ,
5. Την απόφαση 234/12 του Π.Σ. της περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εντάχθηκε έργο με τίτλο: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ προϋπολογισμού 430.000,00 €
6. Την από 05-06-2012 σύμβαση έργου ποσού: 268.387,55 €
7. Την απόφαση Η-5362/07-08-2012 της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου σε ισοζύγιο με την σύμβαση
8. Τον 2ο ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 300.000,00 € από τον οποίο προκύπτει η ανάγκη έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για ποσό 31.612,45 €
9. Την με αρ. 57/4-9-2012 ομόφωνη απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Έβρου με την οποία εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ και η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και για τους παρακάτω λόγους:
1. Κατά την αποξήλωση των ελαττωματικών λαμών σιδήρου από την γέφυρα Μπέλεϋ του Μικρού Δερείου προκειμένου αυτές να αντικατασταθούν διαπιστώθηκε ότι σχεδόν όλες οι ξύλινες σανίδες που στηρίζουν τις λάμες σιδήρου είναι κατεστραμμένες σε βαθμό που είναι αδύνατον να στηρίξουν τις λάμες σιδήρου. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται να τοποθετηθούν νέα τεμάχια ξύλου από ξυλεία πριστή. Ταυτόχρονα προβλέπεται να τοποθετηθούν νέα τεμάχια μορφοσωλήνα 100*60 για την σταθεροποίηση των ξύλινων τεμαχίων. Για τον λόγο αυτό συντάσσεται το 1ο ΠΚΤΜΝΕ με δύο νέες εργασίες, ήτοι α) Προμήθεια-τοποθέτηση ξύλινων τεμαχίων από ξυλεία πριστή και β) Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο. 2. Μετά την κοινοποίηση των ποσοστών ασφάλτου στο ασφαλτόμιγμα από το περιφερειακό εργαστήριο προέκυψε μικρή αύξηση του ποσοστού από εκείνο που είχε υπολογιστεί στην μελέτη με αποτέλεσμα να αυξηθεί η δαπάνη της ασφάλτου.
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αύξοντες αρ. κονδυλίων των οποίων προτείνεται αύξηση για τους λόγους που αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση: 9 Αύξοντες αρ. κονδυλίων των οποίων προτείνεται μείωση για τους λόγους που αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση: -:- Αύξοντες αρ. κονδυλίων που παραμένουν ως έχουν: -:- Νέες εργασίες 1ο ΠΚΤΜΝΕ/1, 1ο ΠΚΤΜΝΕ/2 Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα παρατηρούνται οι παρακάτω μεταβολές ανά ομάδα εργασιών: α) Χωματουργικά: παραμένουν ως έχουν β) Τεχνικά έργα: αύξηση κατά 15.140.30 € (λόγω των νέων εργασιών) γ) Ασφαλτικά: παραμένουν ως έχουν ζ) Απρόβλεπτα: παραμένουν ως έχουν η) Δαπάνη ασφάλτου: υπολογίζεται σε 103.402,17 € θ) Αναθεώρηση: υπολογίζεται αύξηση της αρχικής πρόβλεψης, έτσι αυξάνεται σε 6.242,56 € θ) ΦΠΑ: 56.097,57 € Συμβατικό αντικειμένου: 237.659,87 € ήτοι αύξηση κατά 20.452,75 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,42% Προτεινόμενη τελική δαπάνη: 300.000,00 € ήτοι αύξηση κατά 31.612,45 € Η αύξηση αυτή προκύπτει ως εξής: Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ

 

α/
α

Εργασίες ΑΤ

Εγκριμένη
ποσότητα

Εγκριμένη
δαπάνη

Προτειν.
ποσότητα

Προτειν.
δαπάνη

Επί πλέον
ποσότητα

Επί πλέον
δαπάνη

1

Προμήθεια-τοποθέτηση
λαμών σιδήρου

9 6.000,00 6.796,80 6.800,00 7.703,04 800,00 90
2

Προμήθεια-τοποθέτηση
ξύλινων τεμαχίων

ΝΤ1 0,00 0,00 24.30 11.850,39 24.30 11.85
3

Σύνδεσμοι από θεμρ/νο
μορφοσίδηρο

ΝΤ2 0,00 0,00 2.200,00 5.108,93 2.200,00 5.10
4 Δαπάνη ασφάλτου -*- 100.814,98 103.402,17 2.58
5 Αναθεώρηση -*- 994,14 6.242,56 5.24
Σύνολα: 101.809,12 127.510,29 25.70
ΦΠΑ 23% 5.91
Σύνολο: 31.61

Λαμβάνεται υπόψη ότι:

1. Οι εργασίες που προτείνονται με την παρούσα συμπληρωματική σύμβαση παρότι μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά από την κύρια σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την βελτίωση και την σωστή ολοκλήρωση του έργου. (Άρθρο 57 του Ν. 3669/08)
2. Υπάρχουν σχετικά έγγραφα:
α) Από Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου (2501/23-7-12) που μας προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της γέφυρας
β) Από την 50 Μ/Κ ταξιαρχία (Σ.1954/Φ.500/7/38005/21-8-12) που μας διαβιβάζει έκθεση επιθεώρησης με την οποία μεταξύ άλλων επιβάλλουν σαν άμεση εργασία την αντικατάσταση των ξύλινων και σιδερένιων πλακών
γ) Από τον Δ. Σουφλίου για επιτάχυνση των εργασιών αποκατάστασης
δ)Το από 29-8-2012 έγγραφο του αναδόχου για τον ίδιο σκοπό,
3. Η γέφυρα αυτή αποτελεί την μόνη προσπέλαση προς τον ορεινό όγκο Σουλίου
4. Η δαπάνη των 31.612,45 € είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα ΚΑΠ-ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ της ΠΑΜΘ, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού: 31.612,45€ με ΦΠΑ , του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Αναδόχου: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού: 31.612,45€ με ΦΠΑ , του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Αναδόχου: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 662/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 485 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 12:29
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 661 2012 Απόφαση 663 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή