Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 653

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 653/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ - ΠΕ  Καβάλας με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κηπουπόλεως Καλαμίτσας Καβάλας « Η Αγία Ειρήνη» του 5ου Ετήσιου Λαϊκού  Πανηγυριού στις 8 Σεπτεμβρίου 2012.  Στην Κομοτηνή σήμερα στις  30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,  Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής,   που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά  Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η  υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 653: Εισηγούμενη το τεσσαρακοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Καβάλας με  το υπ’ αριθμ.07/3563./17-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κηπουπόλεως – Καλαμίτσας  διοργανώνει το 5ο Ετήσιο Λαϊκό  Πανηγύρι στο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου « Αλεξάνδρα Δήμογλου» συνεχίζοντος για άλλη μια χρονιά το θεσμό. Το Λαϊκό Πανηγύρι θα λάβει χώρα το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου  2012 και ώρα  20:30. Με τέτοιου είδους εκδηλώσεις ο Σύλλογος συμβάλλει στην ανάδειξη των ηθών και των εθίμων της χώρα μας, την ψυχαγωγία των πολιτών της περιοχής ενώ παράλληλα ενισχύει την τουριστική  προβολή της χώρας μας. 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την εξασφάλιση του κόστους της εκδήλωσης που αφορά την Μουσική Επένδυση της με το ποσό των 1.600 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Λιούμπα  Κωνσταντίνο με ΑΦΜ 076967108 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του  Ειδικού Φορέα 3351,ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η  Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το  άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ - ΠΕ Καβάλας με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Κηπουπόλεως Καλαμίτσας Καβάλας «Η Αγία Ειρήνη» του 5ου Ετήσιου Λαϊκού Πανηγυριού στις 8 Σεπτεμβρίου 2012 και την κάλυψη του κόστους της εκδήλωσης που αφορά την Μουσική Επένδυση της με  το ποσό των 1.600 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α η οποία θα πραγματοποιηθεί από  τον κ. Λιούμπα Κωνσταντίνο με ΑΦΜ 076967108 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής  Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους  2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 653/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 448 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 12:25
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 652 2012 Απόφαση 654 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή